لینک مستقیم+جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران. را مشاهده می نمایید. | جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران|41020265|laboratory|دانلود جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران ,کتاب جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران ,دانلود راهسازی و روسازی مهندسی عمران ,دانلود جزوه کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار

ادامه

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

ازمون ................................................................................................................................ .........169

پاسخ ................................................................................................................................ ......... 172

مجموعه تست............................................................................................................................... 174« 8» راه سازی و روسازی

پاسخ ................................................................................................................................ .........177

مجموعه تست ...............................................................................................................................179

پاسخ آزمون................................................................................................................................ ..182

مجموعه تست ...............................................................................................................................184

پاسخ ................................................................................................................................ ......... 186

فصل اول:تعاریف و اصطلاحات راهسازی:

به طور کلی راه عبارتست از: بخشی از زمین به شکل دراز و باریک است که بین نواحی مختلف به شکلی ساخته میشود

که وسایل نقلیهی خودرو بتوانند انواع مسافرین و کالاهای مختلف را در آن حمل و نقل نمایند. راه را می توان اولین و

طبیعیترین وسیلهی ارتباط بین بشر نام برد.

اصولاً راهها را به سه دسته تقسیمبندی : میکنند

-1 راه دشتی -2 راه تپهماهوری -3 راه کوهستانی

ساختمان راه نیز از دو بخش متمایز تشکیل میگردد. یکی زیرسازی راه و دیگری روسازی.

پروفیل طولی:

فصل مشترك مسیر راه را با زمین پروفیل یا برش یا نیمرخ طولی میگویند. برای اینکه ارتفاع قابل تجسم باشد مقیاس

ارتفاع را 10 را برابر مقیاس طولی فرض میکنند. سپس به کمک ارتفاع میخهای مسیر و همچنین با داشتن فاصل هی

بین میخها خط منکسری بهدست میآید که خط زمین نام دارد.

مسیر نهایی به وسیلهی خطی به نام خط تحقیق رسم میگردد. در رسم خط تحقیق باید به نکات زیر توجه کرد:

-1 شیب راه از مقدار مجاز بی . شتر نگردد

-2 طول شیب از حد معینی بی . شتر نشود

-3 در عین حال با در نظر گرفتن شیب کم مقدار طول راه نیز زیاد نشود.

-4 سعی گردد حجم خاكبرداریها و خاكریزیها حتیالمقدور مساوی باشد تا احتیاج به دپو و قرضه گرفتن خاك ها

نباشد.

-5 خط تحقیق از نقاط اجباری بگذرد.

6 - در زمینهای سطح خط تحقیق باید از سطح زمین بالاتر قرار گیرد.

اصولاً در پروفیلهای طولی باید کیلومتر میخها و شمارهی آنها، ارتفاع خط زمین و تحقیق و همچنین قو سهای قائم و

افقی و شیب و علائم اختصاری پلها و آبروها و غیره آورده شود.

فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاك

حمل و نقل خا : كها

در بسیاری از مسیرها یکی از عوامل عمده در طراحی خط تحقیق یا محور راه برقراری تعادل بین مجموع کل خاك ریز و

خاكبرداری در محدودهی کار است. این اصل متکی بر یک فرضیهی اقتصادی است که تمام مواد حاصله از خاك برداری

در محل خاكریز مصرف شوند. نتیجتاً مقداری نیروی انسانی و اتلاف وقت جهت کندن و تهیه و محل خاك جهت

مصرف در خاكریز صرفهجویی میگردد. همچنین در عمل فاکتورهایی وجود دارند که رسیدن به این اصل را مشکل

میکند که در زیر به آنها اشاره : میکنیم

:1( ) انقباض

اگر یک متر مکعب از خاك را قبل از خاكبرداری به وسیلهی سطح مقطعش اندازهگیری مینماییم و سپس هم چنین

یک متر مکعب خاك را جابهجا کرده و در یک خاکریز استفاده کنیم و آن را متراکم کنیم دارای حجم کم تری خواهد

شد.

این کمبود حجم یا انقباض در مواد درشتدانه مثل شن و ماسه بسیار کم و در ریزدانه مثل رس و لای بسیار زیاد و حتی

گاهی به 30 درصد میرسد. همچنین انقباض علاوه بر نوع خاك به درصد رطوبت هنگام متراکم کردن و نوع ماشین آلات

نیز مرتبط است اما بهطور معمولی انقباض برای خاك ها بین 10 تا 15% در نظر گرفته می . شود

-2 تورم:

تورم معمولاً به ندرت در عمل پیش میآید مگر در مواقعی که خاكبرداری در زمینهای بسیار متراکم انجام گیرد و علت

اصلی آن وجود هوا بین ذرات و نیز جنس خاك است. مثلاً خاك رس با جذب رطوبت متورم . میشود

-3 نشت:

این پدیده موقعی انجام میگیرد که کار ساختمانی خاكریز خاتمه یافته باشد و علت آن تراکم آهستهی خا كریز در

زمان طولانی در اثر عبور وسایط نقلیه و نیز در اثر حرکت پلاستیکی نشت خاكریز انجام میگیرد.

مجموعه تست

-1 چنانچه عدد ضخامت کل یک روسازی برابر /4 0 و ضخامت لایههای رویه آسفالت و اساس سنگی آن بـه ترتیـب

برابر 10 و 20 سانتیمتر باشند و ضرایب قشر لایههای آسفالتی و اساس و زیراساس نیز بترتیب برابر 0/ 44 و 0 /14 و

0/10 باشند، ضخامت لایه زیراساس چند سانتیمتر است؟

31 (4 28 (3 26 (2 21 (1

-2 افزایش مقدار فیلتر در بتن آسفالتی باعث کدامیک از موارد زیر میشود؟

1) افزایش مقاومت در برابر تراکم و کاهش زاویه اصطکاك داخلی آسفالت

2) افزایش قدرت باربری و کاهش تغییر شکل نسبی آسفالت

3) افزایش مقاومت در برابر ضربه و افزایش قدرت باربری

4) ازدیاد مقاومت در برابر تأثیر آب و افزایش زاویه اصطکاکی داخلی آسفالت

-3 چنانچه وزن کل یک محور، معادل /16 4 تن باشد، ضریب تقریبی بار همارز چه خواهد بود؟

16 (4 (8 3 (2 2 0/ 14 (1

-4 بزرگترین دانه مصالح سنگی یک نمونه از الک 50 میلیمتری عبور میکند، بـرای داشـتن بیشـترین تـراکم، چـه

درصدی از وزن کل مصالح باید از الک 5/12 میلیمتری عبور کند؟

50 (4 25 (3 12 (5/ 2 (4 1

-5 خاکی که با نسبت باربری کالیفرنیا معادل 5، در کدامیک از لایههای روسازی قابل استفاده میباشد؟

1) اساس 2) اساس تثبیت شده با قیر 3 ) خاك بستر 4) زیراساس

پاسخنامه

-1 (پاسخ صحیح گزینه 3): به سوالهای شماره 9 و 11 و 13 و 15 متن کتاب مراجعه شود.

N

D cm a / S (a D a D a D )

D cm a /

D ? a / ( / / D / ) D cm

1 1 1 1 2 2 3 3

2 2

3 3 3 3

2

10 0 44

5

20 0 14

2

0 1 4 10 0 44 20 0 14 0 1 28

5

= = Þ = + +

= =

= = Þ = ´ + ´ + ´ Þ =

-2 (پاسخ صحیح گزینه 7 1): به توجه متن کتاب مراجعه شود.

افزایش فیلتر در بتن آسفالتی: «افزایش مقاومت در برابر تراکم» - «افزایش مقاومـت برشـی» - «افـزایش دوام و مقاومـت در برابـر

تأثیر آب» - «افزایش مقاومت در برابر ضربه» - «افزایش قدرت باربری»

توجه: از همه مهمتر: افزایش مقاومت در برابر تأثیر آب است.

-3 (پاسخ صحیح گزینه 4):

/

EWLF ( ) ( )

/

4 16 4 164

8 2

=

= = ضریب بارهم ارز

-4 (پاسخ صحیح گزینه 4):

i n /

i

d /

Pi ( ) P ( ) / %

D

12 5 0 5 0 5 100 50

50

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾® = = ´ =

-5 (پاسخ صحیح گزینه 3 ): نکات تستهای سراسری شماره 13 متن کتاب مراجعه شود.

خاك بستر R3/43/43/4 CBR = -o 7 R3/43/4 خاك بستر

اساس ¾¾® CBR = - 20 50

زیراساس ¾¾® CBR = - 7 2

نوع فایل:Pdf

سایز :3.69 MB

تعداد صفحه:185

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی عمران در ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت+

 • گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت, گزارش کارآموزی عمران, دانلود گزارش کارآموزی عمران, گزارش کارآموزی رشته عمران, کارآموزی رشته عمران, کارآموزی عمران ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت, ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت
 • دانلود گزارش کارآموزی عمران در ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مراحل ساخت سازه جزئیات و نکات مهم تجهیزات کارگاه رعایت نكات ایمنی در كارگاه بخشی از متن گزارش: مراحل ساخت سازه: 1- خاكبرداری: بدلیل حجم زیا


 • لینک مستقیم+پاورپوينت مهندسی نرم افزار 1+

 • مهندسی نرم افزار 1 ppt,پاورپوینت مهندسی نرم افزار پیشرفته,پاورپوینت درس مهندسی نرم افزار,دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار,پاورپوینت مهندسی نرم افزار پرسمن,پاورپوینت در مورد مهندسی نرم افزار,دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار پیشرفته,پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات241حجم1185/7 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود رشته مهندسی نرم افزار قالب 241 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش نرم افزار شامل برنامه های کامپیوتری همراه است با مستندات و داده های پ


 • لینک مستقیم+جزوه تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات+

 • جزوه تئوري مدیریت,جزوه تئوري مدیریت کنکور,جزوه تئوري مدیریت برای کنکور,دانلود جزوه تئوري مدیریت,دانلود جزوه تئوري مدیریت کنکور,جزوه تئوري مدیریت ارشد,دانلود جزوه تئوري مدیریت ارشد
 • دانلود جزوه تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، در قالب Pdf و در 362 صفحه. توضیحات: این جزوه جز منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد که به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها و با پاسخ های تشریحی ار


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح،ساختمان بتنی+

 • گزارش کاراموزی شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحساختمان بتنی,کاراموزی شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحساختمان بتنی,کارورزی شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحساختمان بتنی,دانلود گزارش کارآموزی شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحساختمان بتنی,شرکت فنی و مهندسی گیلان مساحساختمان بتنی,شرکت, فنی و مهندسی, گیلان مساح,ساختمان بتنی
 • گزارش کارآموزی شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح-ساختمان بتنی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه و تشکر: از انجا که بسیاری از مباحث در حیطه تئوری برای دانشجو بیان می گردد و هضم ان در کلاس های تئوری برای دانشجو تقریبا سخت و شاید هم ممکن نباشد لذا این دوره ها


 • لینک مستقیم+قالب پاورپوينت حرفه ای مهندسی مکانیک+

 • قالب پاورپوينت,تم پاورپوينت,قالب پاورپوينت مکانیک,تم پاورپوينت مکانیک,قالب پاورپوينت حرفه ای مکانیک,تم پاورپوينت حرفه ای مکانیک
 • دانلود ، در قالب pptx و 40 اسلايد، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه قالب پاورپوينت مهندسی مکانیک مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال و سمينار مناسب و کاربردي مي باشد.


 • لینک مستقیم+پاورپوینت قایسه ای بر دروس رشته ی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کارنگی ملون+

 • پاورپوینت,,قایسه,,ای,,بر,,دروس,,رشته,,ی,,مهندسی,,دانشگاه,,صنعتی,,شریف,,و,,دانشگاه,,کارنگی,,ملون,,پاورپوینت قایسه ای بر دروس رشته ی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کارنگی ملون,, پاورپوینت قایسه ای بر دروس رشته ی مهن
 • دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 44 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 44 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه:


 • لینک مستقیم+دانلودموارد مورد استفاده در پروژه عمران+

 • دانلودموارد مورد استفاده در پروژه عمران
 • نام فایل : موارد مورد استفاده در پروژه عمران فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 20 حجم : 10 مگابایت 12-4 آئين نامه ها و استانداردها و نرم افزارهاي مورد استفاده در پروژه الف) آئين نامه ها و استانداردهاي مورد استفاده 1) مبحث ششم مقررات ملي ساختماني ايران


 • لینک مستقیم+جزوه خلاصه نکات دینامیک سازه همراه با حل تشریحی سوالات ازمون دکترا عمران+

 • دینامیک سازه,منابع آزمون دکترای عمران,آزمون دکترای سازه,کنکور دکترای عمران,آزمون دکترای عمران,آزمون دکترا,دینامیک سازه,کنکور دکترا
 • دانلود فایل کامل جزوه خلاصه نکات دینامیک سازه همراه با حل تشریحی سوالات ازمون دکترا عمران در قالب فایل pdf و متشکل از 28 صفحه ؛ در این جزوه خلاصه نکات درس دینامیک سازه ها همراه با حل تشریحی سوالات دکترای عمران سراسری سالهای 91 تا 94 و 96 ارائه شده اس


 • لینک مستقیم+بررسی کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران+

 • فناوری نانو چیست؟,مهندسی عمران
 • دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 109 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نان


 • لینک مستقیم+مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانکداری الکترونیکی در بانک Woolwich+

 • تغییر سازمانی,تجارت الکترونیکی,بانکداری الکترونیکی,فاکتورهای اصلی موفقیت و بررسی موردی,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانکداری الکترونیکی در بانک Woolwich,خرید مقالات ترجمه شده,مقالات ترجمه شده isi,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام
 • ارائه سرویس های بانکی در اینترنت( بانک – اینترنتی) درحال رشد است اما کمبود تحقیق در رابطه با مواد اساسی و سازمانی درگیر در تنظیمات آن وجود دارد این مقاله تئوری و روشی را همواره با هم به واسطه بواسطه ترکیب مقالات و نوشته های موجود با تجربیات واقعی و ح • لینک مستقیم+تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی پروژه مهندسی نرم افزار+

 • تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی,UML,یوزکیس دیاگرام,نمودار یوزکیس,اکتور دیاگرام,نمودار اکتورها,نمودار کلاس,کلاس دیاگرام,نمودار حالت,نمودار توالی,نمودار همکاری,اکتیویتی دیاگرام,نمودار فعالیت,مهندسی نرم افزار,یو ام ال دیاگرام,نمودارهای UML,نمودارهای یو ام ال,رشنال رز
 • پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی محتوای فایل : 1- کلیه دیاگرام ها و نمودار های UML 2- سناریو کامل


 • لینک مستقیم+جزوه آموزشی تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات+

 • تئوري مدیریت,تئوري مدیریت پیشرفته,تئوري مدیریت پرچ,تئوري مدیریت رابینز,جزوه تئوري مدیریت,دانلود جزوه تئوري مدیریت,جزوه تئوري مدیریت رشته فناوری اطلاعات,جزوه تئوري مدیریت رشته کامپیوتر,دانلود جزوه تئوري مدیریت رشته کامپیوتر
 • دانلود جزوه آموزشی تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات، در قالب pdf و در 362 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مهندسی فن آوری اطلاعات برای تشریحی آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه

 • لینک مستقیم+بررسی رشته تحصیلی مهندسی مکانیک+

 • تحقیق در مورد رشته تحصیلی مهندسی مکانیک,بازار کار رشته تحصیلی مهندسی مکانیک
 • هدف : الف گرايش مكانيك در طراحي جامدات هدف تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه‌ها اجزاء و مكانيزم ماشين‌آلات مختلف را طراحي كنند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، كارگاه و پروژه و كارآموزي است. فارغ‌التحصيلان مي • لینک مستقیم+قالب پاورپوينت مهندسی معماری+

 • قالب پاورپوینت معماری,قالب پاورپوینت معماری سنتی,قالب پاورپوینت معماری اسلامی,قالب پاورپوینت معماری رایگان,تم پاورپوینت معماری رایگان,تم پاورپوینت معماری,تم پاورپوینت معماری مدرن,دانلود قالب پاورپوینت معماری,دانلود تم پاورپوینت معماری
 • دانلود قالب پاورپوينت مهندسی معماری، در قالب pptx و 80 اسلايد، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه قالب پاورپوينت رشته معماری مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال و سمينار مناسب و کاربردي مي باشد.


 • لینک مستقیم+آزمایشات عمران+

 • آزمایشات عمران,نمونه برداری از ماسه و شن ,تعین درصد رطوبت كل ماسه و شن ,به دست آوردن وزن مخصوص انبوهی مصالح سنگی و سیمان
 • نام آزمایش : نمونه برداری از ماسه و شن ـ تعین درصد رطوبت كل قبل از اینكه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود كه نماینده آن ماسه و شن باشد ، بدین منظور از نقاط مختلف ماسه • لینک مستقیم+پاورپوینت اصول مهندسی مجدد فرایندها و پیاده سازی آن+

 • اصول مهندسی مجدد فرایندها و پیاده سازی آن,مهندسی مجدد فرایندها و فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,Business Process Reengineering،BPR,مهندسی مجدد فرایندها,فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار,مهندسی مجدد چیست,تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد,مهندسی مجدد
 • این پاورپوینت در مورد اصول مهندسی مجدد فرایندها و پیاده سازی آن در 120 اسلاید زیبا و شامل مقدمه تعاریف اصول مهندسی مجدد فرایندها و پیاده سازی آن،مهندسی مجدد فرایندها و فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار،Business Process Reengineering،BPR،مهندسی مجدد فرایند


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش كارآموزي (عمران ) پروژه ساختمانی +

 • دانلود,گزارش کارآموزی (عمران ),پروژه ساختمانی
 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 48 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه مقدمه گزارش حاصل


 • لینک مستقیم+تم پاورپوينت اینفوگرافیک شیک عمران+

 • قالب پاورپوینت عمران,قالب پاورپوینت عمرانی,دانلود قالب پاورپوینت عمرانی,تم پاورپوینت عمران,تم پاورپوینت عمرانی,قالب پاورپوینت مهندسی عمران,قالب پاورپوینت آماده عمران,قالب پاورپوینت برای عمران
 • دانلود تم پاورپوينت اینفوگرافیک شیک عمران، در قالب pptx و 50 اسلايد، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه قالب پاورپوينت عمران مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال و سمينار مناسب و کاربردي مي باشد.


 • لینک مستقیم+جزوه ریاضی مهندسی+

 • فنی مهندسی,ریاضی مهندسی ,جزوه ریاضی مهندسی ,جزوه کامل ,جزوه دست نویس,جزوه
 • جزوه کامل درس ریاضی مهندسی به صورت دستنویس مباحث مورد بررسی شامل توابع زوج و فرد پارسوال سری فوریه موهومی · انتگرال فوریه · فوریه سینوسی و کسینوسی · تقارن · اعداد مختلط · قضیه کوشی ریهان


 • لینک مستقیم+دیکشنری جامع مهندسی+

 • دیکشنری مهندسی,دانلود دیکشنری مهندسی,دیکشنری مهندسی pdf,دانلود رایگان دیکشنری مهندسی,دانلود دیکشنری مهندسی pdf,دیکشنری آماده مهندسی,دانلود رایگان دیکشنری فنی,واژه نامه مهندسی,دانلود واژه نامه مهندسی,واژه نامه مهندسی pdf
 • دانلود دیکشنری جامع مهندسی برای تمامی رشته های مهندسی، در قالب pdf و در 655 صفحه. توضیحات: دیکشنری انگلیسی به انگلیسی،ویرایش دوم کتاب بسیار کمیاب . برای تمامی رشته های مهندسی. بیشتر از 18000 کلمات ضروری رشته های مهندسی.پوشش تمامی کلمات ضروری رشته های


 • لینک مستقیم+دانلود طرح کسب و کار خدمات مشاوره مهندسی+

 • دانلود طرح کسب و کار خدمات مشاوره مهندسی
 • مقـدمه : توسعه صنعتی در راستای نیل به اهداف خود اتكایی از اركان مهم برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور محسوب میشود كه دستیابی به آن جز از طریق به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای علمی میسر نمیباشد. اهمیت این مطلب با توجه به س


 • لینک مستقیم+آشنایی با رشته مهندسی مکانیک +

 • مهندسی مکانیک , مهندسی , مکانیک , رشته مهندسی مکانیک , مقاله مهندسی مکانیک, تحقیق مهندسی مکانیک , مانیک در طراحی جامدات , تحقیق دانشگاهی
 • هدف : الف – گرايش مكانيك در طراحي جامدات هدف تربيت آزمايشگاهي متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه ها اجزاء و مكانيزم ماشين آلات مختلف را طراحي كنند. دروس اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، كارگاه و پروژه و كارآموزي است. فارغ ا


 • لینک مستقیم+جزوه خلاصه نکات مبحث 11 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی+

 • مبحث 11,اجرای صنعتی ساختمانها,پانل پیش ساخته,سیستم عایق ماندگار,آزمون نظارت,آزمون اجرا,آزمون نظام مهندسی,مبحث یازدهم,کلید واژه
 • مبحث 11 مقررات ملی ساختمان (اجرای صنعتی ساختمانها) در بر گیرنده نکات اجرایی سازه های صنعتی از جمله سیستم خرپاها، قابهای فولادی سبک، ساختمانهای بتنی پیش ساخته و ... می باشد. در این جزوه سعی شده است تا خلاصه نکات مهم اجرایی در مورد این سازه ها و روادار


 • لینک مستقیم+تم پاورپوينت آماده مهندسی+

 • قالب پاورپوینت شیک,قالب پاورپوینت شیک و ساده رایگان,قالب پاورپوینت شیک رایگان,قالب پاورپوینت شیک و ساده,تم پاورپوینت شیک,تم پاورپوینت شیک رایگان,تم پاورپوینت شیک و ساده,دانلود قالب پاورپوینت شیک,دانلود قالب پاورپوینت شیک و ساده
 • دانلود تم پاورپوينت آماده مهندسی، در قالب pptx و 40 اسلايد، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه قالب پاورپوينت مهندسی مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال و سمينار مناسب و کاربردي مي باشد.


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات+

 • گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک سیالات,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک ساخت و تولید,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک رایگان
 • دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل: نكاتي مهم در مورد جوشكاري الكتروفيوژن اصول كلي انبار‌داري، نگهداري، حمل و نقل اجناس پلي اتيلنبازرسي و كيفيت جوشكاري طريقة تعمير و جمع‌آوري علمك‌هاي پلي


 • لینک مستقیم+جزوه خلاصه نکات مبحث 11 مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی+

 • نکات مهم مبحث 11 مقررات ملی ساختمان در مورد اجرای صنعتی ساختمانها,اجرای صنعتی ساختمانها,پانل پیش ساخته,سیستم عایق ماندگار,آزمون نظارت,آزمون اجرا,آزمون نظام مهندسی
 • این جزوه حاوی نکات مهم مبحث 11 مقررات ملی ساختمان در مورد اجرای صنعتی ساختمانها در قالب pdf و در 31 صفحه شرحی از محتوای فایل:: مبحث 11 مقررات ملی ساختمان (اجرای صنعتی ساختمانها) در بر گیرنده نکات اجرایی سازه های صنعتی از جمله سیستم خرپاها، قابهای فول


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق قدرت+

 • برق قدرت شرکت خدماتی الکترونیک گزارش کارآموزی
 • میدانید كه برای برق رسانی برای نقاط مختلف از سیم و یا كابل استفاده می شود كه در ساختمان هر دوی آنها فلز هادی جهت حمل نمودن جریان برق و یك عایق مناسب جهت جلوگیری از نشت جریان به نقاط دیگر و نیز حفاظت هادی در نظر گرفته شده است. سیم عایق دار : هادی با ر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت مقایسه رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ر رشته علوم کامپیوتر دانشگاه پرینستون+

 • پاورپوینت علوم کامپیوتر,پاورپوینت علوم کامپیوتر دانشگاه پرینستون,پاورپوینت مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف,پاورپوینت مهندسی کامپیوتر ,پاورپوینت دانشگاه صنعتی شریف,پاورپوینت دانشگاه پرینستون
 • دانلود پاورپوینت مقایسه رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف رشته علوم کامپیوتر دانشگاه پرینستون جهت رشته کامپیوتر و IT مشخصات فایل تعداد صفحات44حجم731/819 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مقایسه رشته مهندسی کامپیوتر دانشگ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی مفاهیم مهندسی رودخانه+

 • پاورپوینت آشنایی با رشته مهندسی رودخانه,پاورپوینت اهداف مهندسی رودخانه ,پاورپوینت منظور از مهندسی رودخانه چیست
 • دانلود جهت رشته مهندسی در قالب ۶۵  اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات65حجم7029/524 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مهندسی در قالب ۶۵ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش نیاز انسان به آب باعث • لینک مستقیم+دانلود کتابچه نکات مهم و کاربردی در ورود به بازار عمران و معماری+

 • دانلود کتاب , خرید اینترنتی , بازار کار عمران و معماری , عمران و معماری , ورود به بازار , کتابچه ورود به بازار کار , پیمانکاری , پروژه های عمران و
 • يکی از دغدغه های اصلی دانشجويان و فارغ التحصيلان عمران ومعماری تصميم گيری در مورد آينده شغلی است. اين کتابچه با گردآوری نتايج مصاحبه های متعدد با بزرگترين پيمانکارها و مهندسين با تجربه، راهکار های موثری را برای ورود به بازار و ار گان های دولتی در پرو


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک و تهیه نقشه قطعاتی+

 • گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک سیالات,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک ساخت و تولید,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی تهیه نقشه قطعاتی
 • دانلود گزارش کارآموزی با موضوع مهندسی مکانیک و تهیه نقشه قطعاتی، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش کارآموزی: شركت مهندسي خور، توليد كننده قطعات پرس و متخصص در طراحي قالب هاي برشي، فرم، كشش و طراحي و ساخت پانل گيج هاي كنترلي مي • لینک مستقیم+دانلود پلان معماری برای پروژه دانشجویی رشته های عمران و معماری +

 • معماری,نقشه,پلان,طرح,پروژه,عمران,خرید پلان,نقشه معماری,دانلود,خرید,طرح جدید,پلان 2 واحده,دانشجویی,پروژههای معماری,پلان مسکونی,
 • پلان ساختمان مسکونی 2 واحده در تعداد محدود به فروش می رسد برای دانشجویان معماری و عمران که به دنبال طرحی جدید برای پروژه دانشجویی هستند این طرح اجرایی مربوط به انجمن معماران آمریکا؟، ایالت LA و غیر رایگان است که با 55 درصد تخفیف و در تعداد محدود در ا


 • لینک مستقیم+تحقیق ايمني سرويس های مهندسی+

 • ايمني کار,ايمني کارگاه,ايمني کار با جرثقیل,ايمني کار در ارتفاع,ايمني کارگاه,ايمني کارگاه ساختمانی,ايمني کارگاههای ساختمانی,ايمني کارگاهی,تحقیق ايمني در کارگاه,مقاله ايمني کارگاه,تحقیق ایمنی کار,مقاله ایمنی کار,ایمنی کارگران,ایمنی کارگران
 • دانلود تحقيق در مورد ايمني سرويس های مهندسی، در قالب doc و در 102 صفحه، قابل ويرايش، شامل: 1- مسئوليت ها2- كارگاه هاي عمومي- ايمني محيط كار 1-2- آموزش كاركنان 2-2- وسايل حفاظت فردي 3-2- چيدمان كارگاه4-2- خروجي ها و نشانه گذاري ها5-2- نظافت محيط كار6-


 • لینک مستقیم+كارآموزی عمران اجرای دیوار حائل+

 • اجرای دیوار حائل,كارخانه سیمان,عمران
 • فهرست مطالب فصل اول: آشنایی كلی با مكان كارآموزی 1 فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموزی 2 فصل سوم: آزمون، آموختهها، نتایج و پیشنهادات 3 مختصری در مورد دیوارحائل 6 فرمهای پیشرفت كارآموزی فرم پایان دوره كارآموزی فصل اول این پروژه در استا


 • لینک مستقیم+گزارش كارآموزي عمران، شركت پايه بتون بينالود+

 • گزارش كارآموزي ,كارآموزي عمران ,كارورزي رشته عمران, شركت پايه بتون بينالود, دانلود گزارشكار كارآموزي, دانلود کارآموزی, کارآموزی ساختمان بتنی, گزارش کارآموزی عمران, دانلود گزارش کارآموزی ,کارآموزی بتن بينالود
 • بخشی از متن: پياده كردن نقشه: درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال - جنوب - ناحيه - قطعه - برخيابان اصلي، ويافرعي كاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخيابان كشي وياجدول بندي خيابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پياده روتعيين ميگردد. بااندازه


 • لینک مستقیم+بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری+

 • روشهای تامین منابع مالی, شهرداری ها , توسعه و عمران شهری ,تامین مالی,تامین منابع,تامین منابع مالی,شهرداری,مدیریت شهری,خدمات شهری,فروش خدمات,شهرنشینی
 • شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل • لینک مستقیم+تحقیق بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی+

 • مواد سرامیکی,علم مواد سرامیکی,انواع مواد سرامیکی,خواص مواد سرامیکی,کاربرد مواد سرامیکی,مواد اولیه سرامیکی,تحقیق مواد سرامیکی,تحقیق در مورد مواد سرامیکی,مقاله مواد سرامیکی,پایان نامه سرامیک,پایان نامه گارشناسی ارشد سرامیک
 • دانلود تحقيق در مورد بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی، در قالب word و در 63 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمهتعریف مواد سرامیکیانواع مواد سرامیکیسرامیک سنتیسرامیک مدرنعلم سرامیکفیزیکیصنعتیخواص جامدات و عملیات های واحد مربوطجامدابعاد یک جسم جامدذ


 • لینک مستقیم+گزارش كارآموزي رشته عمران در مورد گودبرداری و مراحل آن+

 • گزارش كارآموزي رشته عمران در مورد گودبرداری و مراحل آن
 • مقدمه گودبرداري : براي گودبرداريهاي بزرگتر استفاده از بيل و كلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسايل مكانيكي مانند لودر و غيره استفاده شود. در اينگونه موارد براي خارج كردن خاك از محل گودبرداري و حمل آن به خارج كارگاه معمولا از سطح شيبدار استفاده • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2+

 • روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
 • دانلود پاورپوینت مهندسی نرمافزار 2 تعداد اسلایدها:300 نوع فایل: پاورپوینت برهیچ کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی درزندگی انسانهادارد. به طوریکه جداکردن نرم افزارهای کامپیوتری اززندگی بشرغیر ممکن است. درس مهندسی نرم افزار،برای بهبود


 • لینک مستقیم+تحقیق روش های ساخت و اجرا در مهندسی پل+

 • روش های ساخت و اجرا در مهندسی پل,روش ساخت پل,روش های ساخت پل,نحوه اجرای پل,نحوه ساخت پل,روش های نوین پل سازی,تحقیق در مورد پل سازی,پاورپوینت پل سازی,پایان نامه پل سازی,مقاله پل سازی,آشنایی با پل سازی,پل,پل سازی,روش پل سازی
 • دانلود تحقیق با موضوع روش های ساخت و اجرا در مهندسی پل، در قالب pdf و در 112 صفحه.


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و متالوژی، ذوب فلزات مدرن+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مواد و متالوژی,خرید گزارش کارآموزی ریخته گری,دانلود کارآموزیشرکت ذوب فلزات مدرن,دانلود کارورزی مهندسی مواد,خرید کارآموزی مهندسی متالوژی,پروژه کارآموزی ریخته گری,خرید پروژه کارآموزی ذوب فلزات مدرن,دان
 • قسمتی از متن گزارش: انواع روشهاي قالبگيري در كارگاه : 1- روش CO2 براي ماهيچه سازي : 1- چسب سيليكات سديم 2- گاز CO2 و غيره 2- روش قالبگيري گچي (دوغابي ) : بعد از ريخته گري قطعات آنها را با ساتفاده از عمليات داخل كارگاه آماده فروش مي رسانند .(1- كندن ر
 • لینک مستقیم+پاورپوینت مهندسی بیوسیستم+

 • پاورپوینت مهندسی بیوسیستم ایران,پاورپوینت مهندسی بیوسیستم چیست,پاورپوینت مهندسي بيوسيستم ايران مجله,پاورپوینت مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی چیست,پاورپوینت مهندسي مكانيك بيوسيستم
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات23حجم6295/609 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش مبدل هايی که نيرو، گشتاور يا فشار را اندازه مي گيرند، معمولا حاوی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت کاربرد سنجش از دور (RS) در مهندسی مدیریت منابع آب در دانشگاه امیرکبیر+

 • دانلود پاورپوینت RS,دانلود پاورپوینت سنجش از دور,پاورپوینت سنجش از دور,پاورپوینت تغییر اقلیم,پاورپوینت کاربرد سنجش از دور,پاورپوینت کاربرد RS,کاربردهای سنجش از دور,کتاب سنجش از دور,جزوه سنجش از دور,مقاله سنجش از دور,تحقیق سنجش از دور
 • دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد سنجش از دور (RS) در مهندسی مدیریت منابع آب، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهاجزاءطیف EMRانواع سنسورهاسنسورهاکاربردهای سنجش از دور در مدیریت منابع آبنقشه برداری منابع آببرآورد متغیرهای حالت هیدرولوژ


 • لینک مستقیم+پاورپوینت درباره اصول مهندسی پزشکی+

 • پاورپوینت,اصول مهندسی پزشکی,نقش‌های مهندسان پزشکی
 • این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 12 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین


 • لینک مستقیم+نمونه سوالات مهندسی نرم افزار+

 • نمونه,سوالات,مهندسی,نرم افزار,کاردانی,نرم افزار
 • این فایل شامل سه نمونه سوال پایان ترم میباشد.این سوالات مربوط به درس مهندسی نرم درمقطع کاردانی نرم افزاربوده که در فرمت عکس jpg آماده گردیده استکه میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. این فایل شامل سه نمونه سوال پایان ترم میباشد. این سوالات مرب


 • لینک مستقیم+پاورپوینت جامع مهندسی نرم افزار2+

 • پاورپوینت جامع مهندسی نرم افزار,جامع ترین و کاملترین پاورپوینت مهندسی نرم افزار,پروژه جامع مهندسی نرم افزار,جامع ترین پروژه پاورپوینتی مهندسی نرم افزار
 • باسلام. این مجموعه یکی از برترین و کاملترین مجموعه های پاورپوینتی زیبا درباره مهندسی نرم افزار در قالب 300 اسلاید برتر و زیبا میباشد. این مجموعه در هیچ سایت مشابهی به صورت کامل و جامع ارائه نشده و فقط در این فروشگاه وسایت سیدون لاین قرار میگیرد. این


 • لینک مستقیم+قالب پاورپوينت حرفه ای مهندسی برق+

 • قالب پاورپوينت,تم پاورپوينت,قالب پاورپوينت برق,تم پاورپوينت برق,قالب پاورپوينت حرفه ای برق,تم پاورپوينت حرفه ای برق
 • دانلود ، در قالب pptx و 40 اسلايد، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه قالب پاورپوينت برق مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال و سمينار مناسب و کاربردي مي باشد.


 • لینک مستقیم+مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال+

 • کتاب مبانی مهندسی مالی,کتاب مدیریت ریسک ,نویسنده جان هال,کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسکنویسنده جان هال,بـازار قراردادهـای آتـی ,بازار پیمان هـای آتـی,راهبردهـای پوشـش ریسـک,بازارهـای نـرخ بهـره,سـوآپ ,قـرارداد معاوضـه ای ,بازارهـای اختیـار معاملـه,مـدل درخـت دوجملـه ای ,ارزش گـذاری اختیـار معاملـه مـدل بلـک شولـز,نوسان پذیـری اس
 • کتاب فایل اصلی کتاب : PDF حجم فایل زیپ : 6.1M تعداد کل صفحات : 754 صفحه فهرست مطالب این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : فصـل یكـم : مفاهیـم و مقدمـات فصـل دوم : سازوكـار بـازار قراردادهـای آتـی و پیمان هـای آتـی فصـل سـوم : تعیین قیمت های قرارداد آتی و


 • لینک مستقیم+گــزارش كـارآمـــوزی گروه عمران+

 • گــزارش كـارآمـــوزی گروه عمران
 • فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث تحقیق انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی ساختمانهای اسکلت فلزی اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی ستون دسته های اتصال چگونگی اتصال • لینک مستقیم+پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه+

 • بتن آرمه,دانلود پروژه بتن آرمه,دانلود پایان نامه بتن آرمه,آرماتور بندی,مواد سفات تسریع كننده,مواد كاهنده آب یا فوق روان كننده ها,بتن ریزی دالها و سقف ها
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم0/44 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل پروژه پایانی رشته عمران با عنوان بتن آرمه بتن آرمه مصالح ساختمانی گوناگونی ازدیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان شاید بتوان از چوب، سنگ وفولاد و بت


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آموزش درس فولاد یک رشته عمران+

 • پاورپوینت آموزش فولاد 1,پاورپوینت طراحی سازه های فولادی,پاورپوینت اموزش عمران,
 • دانلود پاورپوینت آموزش فولاد یک جهت رشته عمران مشخصات فایل تعداد صفحات71حجم600/47 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آموزش فولاد یک جهت رشته عمران در قالب 71 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش فولاد یا پ