لینک مستقیم+مدیریت استراتژیک-رستوران های زنجیره ای بوف+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .مدیریت استراتژیک-رستوران های زنجیره ای بوف. را مشاهده می نمایید. | مدیریت استراتژیک-رستوران های زنجیره ای بوف|41001452|laboratory|مدیریت استراتژیک,پروژه مدیریت,رستوران های زنجیره ایی

ادامه

برای ارزیابی محیط کلان خارجی «بوف»، از روش تجزیه تحلیل PESTEL، استفاده می شود. این تجزیه تحلیل، ابزاری رایج برای شناخت محیط پیرامونی سازمان است که بر اجرای استراتژی ها و موفقیت یا شکست سازمان مؤثر است. جدول چک لیست عوامل PESTEL، برای محیط کلان رستوران زنجیره ای بوف در ادامه ارائه شده است، در این ارزیابی، هر یک از عوامل شش گانه ی سیاسی(P)، اقتصادی(E)، اجتماعی ـ فرهنگی(S)، تکنولوژیکی(T)، زیست محیطی(E) و قانونی(L) ابتدا به چند ریزعامل که تأثیر بیشتری بر عملکرد رستوران ها داشته اند، تقسیم شده است. در ستون دوم شرح عامل و کیفیت اثرگذاری آن را بیان کرده، در ستون سوم، قدرت و میزان تأثیرگذاری عوامل بر اساس طیف لیکرت( قوی، نسبتاً قوی، متوسط، نسبتاً ضعیف، ضعیف) سنجیده شده است، در ستون چهارم، نوع اثر آن عامل، بر عملکرد( مثبت یا منفی) تعیین شده است. در ستون پنجم، روند افزایش یا کاهش آن عامل بررسی شده است....

جزییات بیشتر  • لینک مستقیم+مدیریت استراتژیک - رستوران های زنجیره ای بوف+

  • مدیریت,مدیریت استراتژیک,رستوران های بوف,بررسی مدیریتی
  • اهم مطالب : تاریخچه رستوراناهداف و چشم اندازهای برنامهارزش ها و معیارهاتحلیل و بررسی نیروهابررسی رقبای فعلیبررسی رقبای بالقوهببرسی قدرت چانه زنی خریداراناستراتژی مدیریتی و ادغامجمع بندی