لینک مستقیم+تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها. را مشاهده می نمایید. | تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها|39022258|laboratory|ارزيابي سهام, تحقیق در مورد ارزيابي سهام, دانلود تحقیق ارزيابي سهام, دانلود رایگان تحقیق ارزيابي سهام, پروژه ارزيابي سهام, مقاله ارزيابي سهام, تحقیق حسابداری در مورد ارزيابي سهام, پروژه در مورد ارزيابي سهام, پایان نامه حسابداری ارزيابي سهام, تحقیق حس,,,

ادامه

دانلود تحقیق با موضوع ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها،
در قالب Word و در 346 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها
از ديدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترين عامل براي تصميم گيري در خصوص فروش سهام ، قيمت روز اموال و دارايي هاي آن مي باشد و مبناي گذاري سهام قيمت روز اموال و داراييهاي شرکت است و تجديد ارزيابي اموال و داراييهاي شرکت با دو روش زير امکان پذير مي باشد :
الف : تجديد ارزيابي با روش شاخص بانک مرکزي و تفاوت نرخ ارز
شاخص بانک مرکزي نشان دهنده حداقل افزايش قيمت ها مي باشد . از طرفي نرخ ارز طي سنوات گذشته تغييرات قابل توجهي داشته است ، لذا چنانچه اثرات اين دو عامل در داراييهاي ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت ميسر مي شود و از آنجايي که داراييهاي ثابتي که بيشتر از ده سال قبل خريداري شده ، عملاً مستهلک گرديده اند لذا چنانچه تغييرات داراييهاي ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزي محاسبه گردد ، قسمت روز دارايي ها بدون احتساب تغييرات نرخ ارز بدست خواهد امد و سپس با استفاده از آخرين جدول داراييهاي ثابت اقلام ارزبر آنها برآورد مي شود و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالب مشکوک الوصول ، بازخريد خدمت کارکنان باشد ، کسري ذخاير مربوطه برآورد و مجموع اين ارقام محاسبه مي گردد .
در حاليتي که شرکت در ساير شرکتها سرمايه گذار باشد قيمت روز سرمايه گذاري شرکت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد شده و پس از آن قيمت روز سهام به شرح زير محاسبه مي شود .
حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر
کسر مي شود کسري ذخاير
حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات
اضافه مي شود :
تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با شاخص بانک مرکزي
تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز سرمايه گذاري در ساير شرکتها
جمع
کسر مي شود :
تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي
قيمت روز سهام شرکت
ضمناً چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز سهام از تفاوت داراييها با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي آيد .
ب- تجديد ارزيابي با روش کارشناسي رسمي دادگستري
در اين روش ، ابتدا قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت توسط کارشناسان رسمي دادگستري برآورد و گزارش مي گردد . آنگاه ميزان ارز موجوديهاي جنسي شرکت ، وجوه نقد ارزي ، مطالبات ارزي و بدهيهاي ارزي و نرخ ارز ثبت شده در دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مي گردد . و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالبات مشکوک الوصول و بازخريد خدمات کارکنان باشد ، مجموع اين ارقام نيز محاسبه مي گردد .
سپس قيمت روز سرمايه گذاري شرت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد مي گردد و پس از آن قيمت روز سهام به شرح ذيل محاسبه مي شود .
حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر
کسر مي شود : کسري ذخاير
حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات
اضافه مي شود :
تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با قيمت کارشناس دادگستري
تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز سرمايه گذاريها
جمع
کسر مي شود :
تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي
قيمت روز سهام شرکت
قيمت روز هر سهم =ضمناً چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز سهام از تفاوت داراييهاي با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي آيد .
لازم به تذکر است چنانچه ؛ در اين روش موجوديهاي جنسي نيز توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي گردد ، صرفاً ساير اقلام داراييهاي جاري از قبيل موجودي نقد ارزي و مطالبات ارزي از طريق تفاوت نرخ ارز ، ارزيابي مي شوند .
مثال شرکت فرزانگان در سال 1363، بمنظور اجراي طرح توليد کاغذ صنعتي تأسيس گرديده است .
اطلاعات مالي ذيل در راتباط با فعاليتهاي شرکت در دست مي باشد :
1. منابع ريالي مصرف شده در طرح مزبور تا سال 1372 به شرح ذيل بوده است :
الگوي سه مرحله اي رشد : در الگوي سه مرحله اي فرضي بر اين گذاشته مي شود که رشد سود تقسيمي داراي سه مرحله متفاوت است . در حالي که در الگوي مبتني بر رشد ثابت سود تقسيمي فرض بر اين گذاشته مي شد که سود تقسيمي داراي رشد ثابت ، دائمي و هميشگي است . در الگوي سه مرحله اي ، در مرحله نخست ، فرض بر اين است که سود تقسيمي با نرخ ثابت ga براي دوره A سال رشد مي کند . پس از اين ، مرحله انتقالي پيش مي آيد که از سال A+1 تا نقطه زماني B طول مي کشد . در دوره انتقالي نرخ رشد سود تقسيمي به صورت خطي کاهش مي يابد و به يک نرخ رشد دائمي و ثابت بنام gn مي رسد . اين نرخ رشد ثابت و دائمي gn ، را نرخ رشد عادي شرکت در بنلد مدت مي نامند . در نمودار زير نرخ رشد سود تقسيمي در اين سه مرحله نشان داده شده و فرض بر اين است که در آغاز نرخ رشد سود تقسيمي از نرخ رشد عادي شرکت در بند مدت بيشتر است .
نرخ رشد هر يک از سالهاي دوره انتقالي با فرمول زير محاسبه مي شود .نمودار : نرخ رشد سود تقسيمي در طي زمان
در فرمول فوق اگر Z با S برابر باشد ، به مرحله انتقالي مي رسيم . نرخ رشد بصورت نرخ رشد ثابت در بلند مدت (gn) در مي آيد . بنابراين با فرض با فرض در دست داشتن gn , A , B , g و اگر آخرين سود تقسيمي را Do بناميم مي توان سودهاي تقسيمي دوره هاي آتي را محاسبه کرد . در آن صورت اگر نرخ تنزيل در دست باشد ، ارزش فعلي سوده هاي تقسيمي آينده به دست مي آيد و مي توان آن را با قيمت کنوني مهم مقايسه کرد .
مثال : مراحل رشد و نرخ رشد هر مرحله براي شرکت «سويت» برابر است با
مقدار سود تقسيمي سال صفر برابر 1 دلار است (1000=Do)
B,A سالهاي انتقالي مي باشند . (A=2) و (B=5)
(نرخ رشد سال سوم) g3=%6(%6-%3)
با در دست داشتن سودهاي تقسيمي و نرخ تنزيل 8% ، ارتش فعلي سودهاي تقسيمي مورد انتظار 38/22 دلار خواهد دشات که از طريق زير به دست مي آيد :

الگوي سه مرحله اي از فرمول زير براي محاسبه ارزش فعلي سودهاي تقسيمي بدست مي آيد :
Po=
الگوي X، نولروهايسا ، يک الگوي ساده مبتني بر ارزش فعلي سود تقسيمي ارائه کرده اند که از نظر محاسباتي بر الگوي سه مرحله اي برتري دارد و از هر نظر داراي همان ويژگي هاست . اگر ga از gn بزرگتر باشد نرخ رشد بلا فاصله رو به کاهش مي گذارد . تا به نرخ رشد عادي (gn) برسد در طي m سال نرخ رشد دقيقاً حد وسط بين gn , ga قرار مي گيرد و 2m سال طول مي کشد تا نرخ رشد به نرخ رشد بلند مدت خود که gn است برسد . کاربرد معادله k بسيار ساده است و آن را بصورت زير مي نويسيند

الگوي نرخ رشد سود تقسيمي براي الگوي H
در الگوي * در صورتيکه ga برابر gn باشد معادله بصورت معادله اي با نرخ رشد ثابت در مي آيد و معادله را مي توان بصورت زير بازنويسي نمود :

قيمت يک سهم برابر با ارزش فعلي سودهاي تقسيمي با توجه به نرخ رشد عادي شرکت در بلند مدت (gn) به اضافه مازاد يا صرفي که ناشي از نرخ رشد بيش از نرخ رشد عادي (ga) است ، و اين مبلغ متناسب با دوره رشد غير عادي (H) است . اگر ga از gn کمتر باشد . سهم مورد نظر با تخفيف بفروش مي رسد .
با استفاده از الگوي x مي توان نرخ تنزيل را محاسبه نمود بدين صورت که :

H را مي توان به يکي از دو طريق زير محاسبه کرد :
1- H برابر است با نصف دوره زماني لازم ، براي اين که نرخ رشد از ga به gn تغيير يابد و يا 2) براساس الگوي سه مرحله اي ، k در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد .
براي مثال قبل با استفاده از H ، کميت سهم برابر است با :
Do=1 ga=%6 A=2سال B-5سال (مرحله 2 ، سه سال طول مي کشد)
gn=%3 r=%8
فرض مي کنيم که H در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد که در اين صورت x برابر است با 5/3 سال .
Po=
قيمت سهم با توجه به الگوي x برابر 7/22 دلار مي باشد . (جهانخاني ، 76، 422- 436)
اندازه گيري ريسک – انحراف معيار (استاندارد)
در جهان ناپايدار ، ممکن است بازده پيش بيني شده براي يک سهم واقعي بنا شد و با انحراف از پيش بيني هاي اوليه ما رو مي دهد . بايد درباره ي ريسک نيز ، به عنوان امکان آن که بازده ي واقعي از نگهداري يک سهم آني نباشد که پيش بيني کرده ايم ، انديشيد . هر اندازه انحراف و احتمال رويداد آن بيشتر باشد ، ريسک نگهداري سهم نيز بيشتر خواهد بود . نمودار 2-7، احتمال پراکندگي بازده هاي ممکن براي دو سهم را نشان مي دهد .
چون احتمال انحراف بازده ي پيش بيني شده از بازده واقعي سهم (ب) بيشتر از سهم (الف) است، پس ريسک آن بيشتر است . گرچه سرمايه گذار نگران امکان بازده ي منفي است ، ولي بهتر است براي اندازه گيري ريسک ، تمام انحراف هاي بازده پيش بيني شده از بازده واقعي را در نظر گرفت .
براي نشان دادن اين اندازه ، فرض کنيد يک سرمايه گذار ، بازده هاي يک ساله از سرمايه گذاري در يک سهم عادي ويژه که در جدول 6-7 نشان داده شده است را پيش بيني مي کند . اين توزيع احتمال را مي توان به پايه ي دو پارامتر فشرده کرد : ارزش منتظره ي بازده و انحراف معيار . ارزش منتظره ي بازده برابر است با :
جدول 6-7 توزيع احتمال بازده ي ممکن براي نگهداري يک دوره ي يک ساله ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
- تعداد صفحات : 346
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود)+

 • استانداردهای حسابداری ایران , استاندارد حسابداري شماره 11, نحوه ارائه صورت هاي مالي, پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران, پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11, دانلود استانداردهای حسابداری ایران,پاورپوینت نحوه ارائه صورت هاي مالی
 • دانلود تحقیق و پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 11 (حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود)، در قالب word و در 36 صفحه، در قالب pptx و در 64 اسلاید، قابل ویر


 • لینک مستقیم+تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (حسابداري دارايي هاي نامشهود)+

 • استانداردهای حسابداری ایران , استاندارد حسابداري شماره 17, نحوه ارائه صورت هاي مالي, پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران, پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17, دانلود استانداردهای حسابداری ایران,پاورپوینت نحوه ارائه صورت هاي مالی
 • دانلود تحقیق و پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 17 (حسابداري دارايي هاي نامشهود)، در قالب word و در 46 صفحه، در قالب pptx و در 69 اسلاید، قابل ویرایش • لینک مستقیم+تحقیق درباره سيستم استهلاك دارايي ثابت +

 • تحقیق,سیستم استهلاک دارایی ثابت,مقاله سیستم استهلاک دارایی ثابت
 • این محصول درقالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 25 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده ا • لینک مستقیم+تحقیق نحوه‌ ارائه‌ دارايي هاي‌ جاري‌ و بدهي هاي‌ جاري‌+

 • نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌, تحقیق در مورد نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌, دانلود تحقیق نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌, دانلود رایگان تحقیق نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌, پروژه ن
 • مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 14 بخشی از متن تحقیق: مقدمه‌ 1 . از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدت


 • لینک مستقیم+تحقیق اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي+

 • دارايي هاي سرمايه اي, تحقیق در مورد دارايي هاي سرمايه اي, دانلود تحقیق دارايي هاي سرمايه اي, دانلود رایگان تحقیق دارايي هاي سرمايه اي, پروژه دارايي هاي سرمايه اي, مقاله دارايي هاي سرمايه اي, تحقیق حسابداری در مورد دارايي هاي سرمايه اي, پروژه د,,,
 • مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 14 بخشی از متن تحقیق: اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي 2 پيشرفت اخير در ادبيات بودجه ب


 • لینک مستقیم+تحقیق ارزش هاي جاري در نشان دادن وضعيت دارايي و بدهي و ذخائر و اندوخته هاي مؤسسات+

 • وضعيت دارايي مؤسسات, تحقیق در مورد وضعيت دارايي مؤسسات, دانلود تحقیق وضعيت دارايي مؤسسات, دانلود رایگان تحقیق وضعيت دارايي مؤسسات, پروژه وضعيت دارايي مؤسسات, مقاله وضعيت دارايي مؤسسات, تحقیق حسابداری در مورد وضعيت دارايي مؤسسات, پروژه در مورد ,,,
 • مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 129 بخشی از متن تحقیق: فصل اول كليات وطرح تحقيق مقدمه: نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور


 • لینک مستقیم+تحقیق حسابداري‌ دارايي هاي‌ ثابت‌ مشهود+

 • حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود, تحقیق در مورد حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود, دانلود تحقیق حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود, دانلود رایگان تحقیق حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود, پروژه حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود, مقاله حسابداري‌ دارايي
 • مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 50 بخشی از متن تحقیق: مقـدمـه‌ 1. هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی حل مسأله از طريق جستجو+

 • پاورپوینت بررسی حل مسأله از طريق جستجو,حل مسأله از طريق جستجو,عامل هاي حل مسأله,فرموله کردن مسائل ,مسأله هشت وزير,الگوريتم هاي جستجوي درخت,پياده سازي جستجوي عمومي درخت,استراتژي هاي جستجوي ناآگاهانه,جستجوي سطحي,خصوصيات جستجوي سطحي
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی حل مسأله از طريق جستجو، در قالب ppt و در 71 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: عامل هاي حل مسأله فرموله کردن مسائل (تك حالته) مسأله هشت


 • لینک مستقیم+تحقیق ارزيابي سهام عادي+

 • ارزيابي سهام عادي, تحقیق در مورد ارزيابي سهام عادي, دانلود تحقیق ارزيابي سهام عادي, دانلود رایگان تحقیق ارزيابي سهام عادي, پروژه ارزيابي سهام عادي, مقاله ارزيابي سهام عادي, تحقیق حسابداری در مورد ارزيابي سهام عادي, پروژه در مورد ارزيابي سهام عادي, پا,,,
 • دانلود تحقیق با موضوع ارزيابي سهام عادي، در قالب Word و در 22 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : ارزيابي سهام عادي ممكن است بصورتهاي مختلف انجام شود يكي از ر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ريسك و بازده بر اساس مدل‌ هاي توسعه يافته قيمت‌ گذاري دارايي سرمايه‌ اي+

 • مدل‌ هاي توسعه يافته قيمت‌ گذاري دارايي سرمايه‌ اي,تئوري قيمت‌گذاري آربيتراژ راس,مدل سه عاملي فاما و فرنچ,انواع مدل‌ هاي چند دوره‌ اي,مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي شرطي,ریسک و بازده,ریسک و بازده ppt,ریسک و بازده سهام,ریسک و بازده در سرمایه
 • دانلود پاورپوینت با موضوع ريسك و بازده بر اساس مدل‌ هاي توسعه يافته قيمت‌ گذاري دارايي سرمايه‌ اي، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مدل تك دوره‌ ا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز با موضوع مدل هاي قيمت گذاري دارايي+

 • کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز
 • دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدل هاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)، در قالب ppt و در 43 اسلای


 • لینک مستقیم+پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي)+

 • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير, بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي),پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4,استاندارد حسابداري شماره 4,دانلود استاندارد حسابداري شماره 4,استاندارد حسابداري شماره چهار,استاندارد حسابداري شماره چهارم
 • دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي)، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هدف استاندار


 • لینک مستقیم+پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11 (دارايي هاي ثابت مشهود)+

 • استاندارد حسابداري شماره 11,استاندارد داراييهاي ثابت مشهود,دانلود استاندارد حسابداري شماره 11,دانلود استاندارد داراييهاي ثابت مشهود,پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11,پاورپوینت استاندارد داراييهاي ثابت مشهود,استاندارد حسابداري شماره یازدهم
 • دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 11 (دارايي هاي ثابت مشهود)، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هدف استاندارد دامنه کاربرد مشخصات • لینک مستقیم+گزارش كارآموزي در اداره دارايي+

 • گزارش كارآموزي اداره دارايي,گزارش كارآموزي در اداره دارايي,دانلود گزارش كارآموزي اداره دارايي,گزارش كارآموزي حسابداری اداره دارايي,دانلود رایگان گزارش كارآموزي اداره دارايي,دانلود گزارش كارآموزي اداره دارايي رایگان,گزارش كارآموزي دارایی
 • دانلود گزارش كارآموزي در اداره دارايي، در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش کارآموزی: كارآموزي در اداره امور مالياتي واقع در ابهر- ابتداي خ
 • لینک مستقیم+پاورپوینت حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود (استاندارد حسابداري شماره 11)+

 • حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود,حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود,تحقیق حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود,مقاله حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود,پاورپوینت حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود,پایان نامه حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود (استاندارد حسابداري شماره 11)، در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تعاریف اصطلاحات شنا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت حسابداري دارايي هاي نامشهود (استانداردهای حسابداري)+

 • پاورپوینت حسابداري داراييهاي نامشهود(استانداردهای حسابداري ),هدف استاندارد,دامنه کاربرد,دارايي نامشهود,شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود,جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل,خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي,اندازه گيري بهاي تمام شده,,,
 • مشخصات فایل: عنوان: قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:69 فهرست مطالب: هدف استاندارددامنه کاربرددارايي نامشهودويژگيهاي دارايي نامشهودشناخت و اندازه گيري اوليه دار • لینک مستقیم+تحقیق فروش محصولات از طريق اينترنت+

 • فروش محصولات , دانلود تحقیق فروش محصولات , پاورپوینت فروش محصولات , تحقیق در مورد فروش محصولات , تحقیق درباره فروش محصولات , تحقیق راجع به فروش محصولات , تحقیق آماده فروش محصولات , پاورپوینت در مورد فروش محصولات , حسابداری مالی , درس , حسابداری شرکت ,,,
 • دانلود تحقیق با موضوع فروش محصولات از طريق اينترنت، در قالب Word و در 14 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : -امروزه همه سعي بر آن دارند كه وقت كمتري را براي


 • لینک مستقیم+تحقیق توليد برق از طريق انرژي بادي+

 • تحقیق توليد برق از طريق انرژي بادي,تحقیق درباره انرژی های تجدید پذیر,تحقیق در مورد انرژی پاک,مقاله درباره انرژی بادی,تولید برق از باد,نيروگاههاي با سوخت فسيلي,سوخت فسيلي,انرژی های نوین,روش های تولید برق,انرژی های تجدید پذیر, انرژي بادي,نحو
 • قسمتی از متن: انرژي بادي معمولاً به ساير اشكال انرژي مخصوصاً انرژي الكتريكي تبديل مي‌شود. در پايان سال 2006 ظرفيت ژنراتورهاي بادي در سراسر جهان 74223 مگاوات بود • لینک مستقیم+تحقیق درباره اجتماعي شدن از طريق ورزش+

 • تحقیق درباره اجتماعي شدن از طريق ورزش,تحقیق,درباره,اجتماعي,شدن,از,طريق,ورزش,ورزش در اجتماع,تحقیق درباره اجتماعی کردن ورزش
 • ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :12 قسمتی از متن فایل دانلودی : ورزش پديده


 • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار 64 صفحه+

 • مبانی نظری CRM,پیشینه تحقیق CRM,مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار,پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری از طريق رسانه سيار (mCRM) بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


 • لینک مستقیم+تحقیق درباره فروش محصولات از طريق اينترنت+

 • تحقیق درباره فروش محصولات از طریق اینترنت,فروش محصولات از طریق اینترنت اینترنت
 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 12 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده


 • لینک مستقیم+تحقیق ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات+

 • تحقیق جرايم امنيتي از طريق مطبوعات,جرايم امنيتي از طريق مطبوعات, تحقیق در مورد جرايم امنيتي از طريق مطبوعات, جرايم امنيتي,انواع جرايم امنيتي, اهمیت جرايم امنيتي, ویژگی های جرايم امنيتي, جرایم علیه امنیت,جرایم مطبوعاتی
 • دانلود تحقیق با موضوع ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات، در قالب word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه فصل اول: کلیات تعاریف و مفاهیم معنای لغوی و


 • لینک مستقیم+تحقیق كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي+

 • كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي, تحقیق در مورد كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي, دانلود تحقیق كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي, دانلود رایگان تحقیق كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي, پروژه كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي, مقاله كنترل قيمت ,,,
 • مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 19 بخشی از متن تحقیق: مقدمه بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع و م


 • لینک مستقیم+پاورپوینت حساسيت زدايي از طريق حركات چشم+

 • روانشناسی , علوم تربیتی , حساسيت زدايي از طريق حركات چشم, دانلود پاورپوینت حساسيت زدايي از طريق حركات چشم, پاورپوینت در مورد حساسيت زدايي از طريق حركات چشم, تحقیق حساسيت زدايي از طريق حركات چشم, پاورپوینت درباره حساسيت زدايي از طريق حركات چشم, پاورپو,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حساسيت زدايي از طريق حركات چشم ، با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مج


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بهداشت آب وبيماري‌هاي منتقله از طريق آب آلوده+

 • بهداشت آب وبيماري‌هاي منتقله از طريق آب آلوده, دانلود پاورپوینت بهداشت آب وبيماري‌هاي منتقله از طريق آب آلوده, پاورپوینت در مورد بهداشت آب وبيماري‌هاي منتقله از طريق آب آلوده, تحقیق بهداشت آب وبيماري‌هاي منتقله از طريق آب آلوده, پاورپوینت درباره بهدا,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: آب در خلقت اولیه صاف و عاری از هر گونه آلودگی بوده ولی طی زمان، عوامل متعددی موجبات آلود


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن+

 • معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن, دانلود پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن, پاورپوینت در مورد معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارتهاي امتيازي متوازن, تحقیق معرفي مراحل اجراي استرا,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 53 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : بخش اول : كليات برنامه استراتژيك هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي تصميمات متنوع و پيچيده ، ك


 • لینک مستقیم+پاورپوینت حل مسأله از طريق جستجو+

 • حل مسأله از طریق جستجو,حل مسئله از طریق جستجو,تحقیق حل مسئله از طریق جستجو,مقاله حل مسئله از طریق جستجو,پاورپوینت حل مسئله از طریق جستجو,پایان نامه حل مسئله از طریق جستجو,روشهای حل مسئله از طریق جستجو
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حل مسأله از طريق جستجو، در قالب ppt و در 69 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: عامل هاي حل مسأله فرموله کردن مسأله مسائل نمونه الگوريتم هاي پا
 • لینک مستقیم+پاورپوینت رقابت از طريق فن آوري اطلاعات+

 • رقابت از طريق فناوري اطلاعات,مباني مزيت رقابتي,فن آوري اطلاعات استراتژيك,نقش استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي,نيروها و استراتژي هاي رقابتي,استراتژي هاي رقابتي,کسب و کار مشتری محور,تحقیق رقابت از طريق فناوري اطلاعات,مقاله رقابت از طريق فناوري اطلاع,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع رقابت از طريق فن آوري اطلاعات، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مباني مزيت رقابتي فن آوري اطلاعات استراتژيك نقش استراتژي


 • لینک مستقیم+پاورپوینت معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارت هاي امتيازي متوازن+

 • مراحل اجراي استراتژي ها,كارتهاي امتيازي متوازن,مراحل اجراي BSC,جنبه هاي چهارگانه مدل BSC,كارت متوازن امتيازي,مراحل اجراي استراتژي های,تحقیق مراحل اجراي استراتژي ها,مقاله مراحل اجراي استراتژي ها,پاورپوینت مراحل اجراي استراتژي ها
 • دانلود پاورپوینت با موضوع معرفي مراحل اجراي استراتژي ها از طريق كارت هاي امتيازي متوازن، در قالب ppt و در 58 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: معرفی کارت امتيازي متواز • لینک مستقیم+پاورپوینت انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق+

 • ماژول ارسال اطلاعات روی خط برق,انتقال اطلاعات روی سیم برق,,power line carrier چیست,کاربردهاي مختلف سيستم PLC,مشکلات پیش روی plc ,شبكه مخابراتي ماهواره‌,فیبر نوری
 • توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق، در قالب ppt و در 55 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: فناوري انتقال اطلاعات از طري • لینک مستقیم+تحقیق در مورد بررسی نتایج سهام عدالت+

 • تحقیق درباره سهام عدالت,سهام عدالت,بررسی سهام عدالت,سهام عدالت,دکتر پژویان ,دکتر صحرائیان ,حیدر مخدمین حسینی ,محمد طالبانی ,قاسم عزیزی,غلامرضا اسلامی ,دکتر خداپرست ,فرهاد رهبر ,دکتر علی مظفری
 • مقدمه: هر قدر یک کشور بتواند مردم را مالک نماید به دو امتیاز و ویژگی بزرگ دست می یابد. یکی گسترش امنیت اقتصادی است که طی ان مردم علاوه بر در یافتی ها و مزد ها ا


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل سهام در بورس اوراق بهادار+

 • بورس اوراق بهادار,تحلیل تکنیکال (فنی),تحلیل بنیادی (اساسی) ,تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل سهام در بورس اوراق بهادار
 • تحقیق با موضوع بررسی تجزیه و تحلیل سهام در بورس اوراق بهادار، در قالب word، در 89 صفحه، قابل ویرایش، فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پروژه ۱-۱ مقدمه 1-2 مسئله پروژه


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر+

 • تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر,پایان نامه پیرامون سرمایه گذاری در بورس,مقاله سهام داری در بورس اوراق بهادار,پروژه تجزیه و تحلیل سهام در بورس,سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار,مزایا و نقش بازار اوراق بهادار,ب,,,
 • تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، در قالب DOC، در 89 صفحه، قابل ویرایش، فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پروژه ۱-۱ مقدمه 1-2 مسئ


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی انواع سهام+

 • بررسی انواع سهام ,تعریف سهام ,معنای انواع سهام,دانلود تحقیق,کار تحقیقی سهام,سهام,بورس و سهام,پروژه سهام,سهم انتفاعي
 • انواع سهام 1_ سهام با نام و بي نام 2_ سهام با آورده نقدي و سهام با آوردة‌ غير نقدي 3_ سهام ممتاز يا عادي 4_ سهم سرمايه، سهم مؤسس و سهم انتفاعي 5_ سهام غير قابل


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکت های سهامی بر اساس قانون تجارت+

 • سهم و ماهیت آن,نکات مقیده در ورقه سهم,انواع سهام,قابل انتقال بودن سهم,حقوق ناشی از مالکیت سهام,حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت,حق انتقال سهام,سهیم شدن در دارایی شرکت,تحقیق سهام,مقاله سهام,پایان نامه سهام,دانلود تحقیق سهام,دانلود مقاله سهام
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکت های سهامی بر اساس قانون تجارت، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: در این تحقیق به بصور


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت+

 • بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت,سهم و ماهیت آن,نکات مقیده در ورقه سهم,انواع سهام,قابل انتقال بودن سهم,حقوق ناشی از مالکیت سهام,حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت,حق انتقال سهام,سهیم شدن در دارایی شرکت,حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت,حقوق غیرمالی,مقایسه سهم در شرکت های سهامی با سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
 • عنوان: تحقیق بسیار جامع و کامل بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت دسته: مدیریت، مدیریت مالی، حسابداری، حقوق فرمت فایل: WORD (قابل وی


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس+

 • تحقیق حسابداری و بورس ,بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس,حسابداری,بورس,اقلام سود و زیان,قیمت سهام,تغییرات قیمت سهام,سهام بورس,شاخص بورس,شرکت های بورس,اوراق بهادار,میزان فروش,سرمایه گذاری
 • بخشی از تحقیق حاضر جهت مشاهده شما عزیزان گذاشته تا حدودی از مطالب موجو آگاهی داشته باشید: بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس سوالاتی از


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی سهام و بورس+

 • بررسی سهام و بورس, تحقیق در مورد بررسی سهام و بورس, دانلود تحقیق بررسی سهام و بورس, دانلود رایگان تحقیق بررسی سهام و بورس, پروژه بررسی سهام و بورس, مقاله بررسی سهام و بورس, تحقیق حسابداری در مورد بررسی سهام و بورس, پروژه در مورد بررسی سهام و بورس, پا,,,
 • مشخصات فایل: قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 88 بخشی از متن تحقیق: مقدمه رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند سال اخير از طرفي باعث بالارف


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام (رشته مدیریت)+

 • تأثیر گزارش حسابرسی , بازده سهام,نقش حرفه حسابرسی در جامعه ,مدل شبه قضایی,مدل مسئولیت اجتماعی,نظریه مباشرت و نظارت ,هدف حسابرسی , انواع اظهار نظر حسابرسی,تحقیق
 • بخشی از متن تحقیق: ارتباط بين سود و ارزش سهام در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص فرضيات بازار كامل كه ذكر شد در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص وجود ندارد. در چنی


 • لینک مستقیم+تحقیق بررسی بنیادی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان+

 • بررسی بنیادی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان,سهام شرکت فولاد مبارکه ,تحقیق بررسی بنیادی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • فایل تحقیق دانشگاهی به صورت word بوده و قابلیت تغییر دارد و تمامی قواعد نگارشی رعایت شده است دارای 18 صفحه فهرست مطالب : مقدمه نگاهی به شرکت سهامداران. مقدار فر


 • لینک مستقیم+بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران+

 • تمرکز مالکیت,مالکیت نهادی,مالکیت مدیریتی,مالکیت بانکی,مالکیت دولتی,دوگانگی وظیفه مدیر عامل,استقلال مدیران,اندازه هیات مدیره,کیفیت حسابرسی ,قیمت سهام,پایان نامه مدیریت,تحقیق مدیریت,مقاله مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,حاکمیت شرکتی بر قیمت سه
 • چکیده: هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، • لینک مستقیم+بررسی ارتباط حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS پیش بینی شده+

 • پایان نامه سهام,حجم معاملات سهام و تعدیلات EPS ,تحقیق درباره معاملات سهام,سهام,تعدیلات EPS,پایان نامه سود هر سهم,پایان نامه تاثیر پیش بینی EPS,پایان نامه بررسی بازار سهام,پایان نامه بررسی حجم معاملات سهام,پایان نامه تعدیلات EPS ,تاثیر پیش
 • چکیده: عوامل مختلفی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در سهام برای خرید و فروش سهام شرکت ها مدنظر قرار می گیرد که از جمله آن می توان به EPS پیش بینی شده اشاره کرد . ن • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی روند اجرایی سهام عدالت+

 • روند اجرایی سهام عدالت,روند اجرای سهام عدالت,تعریف سهام عدالت,اجرای طرح واگذاری سهام عدالت,پيشينه طرح سهام عدالت,اهداف سهام عدالت,ارکان طرح سهام عدالت,مراحل کار واگذاري سهام عدالت,چالش های طرح سهام عدالت,وضعیت سهام عدالت
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی روند اجرایی سهام عدالت، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه کلید خوردن سهام عدالت تعریف سهام عدالت مستندات اجرا • لینک مستقیم+پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام+

 • کیفیت سود,بازده سهام,تغییرپذیری بازده سهام,رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام ,پروپوزال تغییرپذیری بازده سهام,پروپوزال کیفیت سود,پروپوزال رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام
 • هدف از این در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات53حجم0/284 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پروپوزال


 • لینک مستقیم+مبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام+

 • کیفیت سود,بازده سهام,تغییرپذیری بازده سهام,رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام ,مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام,مبانی نظری کیفیت سود,مبانی نظری رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام
 • هدف از این در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات95حجم0/172 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مبانی نظر


 • لینک مستقیم+بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام+

 • تخمینگر بردار پشتیبان,تخمینگرحداقل درجه,مدل شبکه عصبی–فازی, مدلهای داده کاوی,پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی,ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام,بررسی قابلیت مدلهای Data Mining در برآورد نرخ سهام
 • هدف از این مقاله می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات23حجم0/73 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی قابلیت مدلهای D


 • لینک مستقیم+بررسی روشهای مختلف پیش بینی قیمت سهام+

 • پیش بینی قیمت سهام,روش های پیش بینی قیمت سهام,مدل های پیش بینی قیمت سهام,پایان نامه پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی,پیش بینی قیمت بورس,کاربرد داده کاوی در بازار سهام,پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی,
 • هدف از این تحقیق با منابع بروز و جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات69حجم153/112 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود تحقیق پایان نامه اقتصاد مقدمه