لینک مستقیم+تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP براساس روش تصميم گيري چندمعياره فازی+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP براساس روش تصميم گيري چندمعياره فازی. را مشاهده می نمایید. | تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP براساس روش تصميم گيري چندمعياره فازی|35010856|laboratory|‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ,ERP , ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزي , ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي‬,زنجيره فرايند,زنجيره ارزش,تامين كنندگان,مشتري‬‬‬

ادامه

دانلود تحقیق با موضوع شناسایی و تحلیل ریسک های سيستم هاي يكپارچه سازماني ERP براساس روش تصميم گيري چندمعياره فازی،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:در دﻧﯿﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سيستمهاي يكپارچه، ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ روي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ‬‫را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارايه ﻣﺤﺼﻮﻻت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮑﻬﺎي اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از اﻫﻤﯿﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ‫مقوله استقرار ERP، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ، اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ رﯾﺴﮑﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ‫ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺎزي در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و مسايل مختلف در رابطه با استقرار سيستمهاي ERP پرداخته و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ از رﯾﺴﮑﻬﺎ و ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات مرتبط با آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮑﻬﺎي استقرار سيستمهاي ERP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ‬‫ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزي از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و استقرار سيستمهاي يكپارچه سازماني (ERP) ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬...

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+پروژه آماده: بررسی سیستمهای کنترل عصبی فازی (ANFIS)+

 • پروژه آماده: بررسی سیستمهای کنترل عصبی فازی (ANFIS)
 • فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1 سیستمهاي فازي عصبی (ANFIS) 4 1 1 مقدمه 4 1 2 معرفی شبکه تطبیقی 6 1 3 شبکه تطبیقی بر اساس سیستمهاي با منطق فازي (ANFIS) 9 1 4 خوشه بندي 10 1 5 ساختار ANFISR: شبکه فازي عصبی ANFIS تقویت شده با خوشه بندی 11 1 6 بررسی ساختار • لینک مستقیم+پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی+

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت,ارزیابی عملکرد مالی سازمان,ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها,معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها,ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد فازی,ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال در خصوص ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس
 • هدف از این بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات70حجم274/158 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی ش


 • لینک مستقیم+پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها+

 • پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها, کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
 • پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه­ ها پرسش­نامه­ی كانو، به دلیل عدم اطمینان پاسخ­های مشتریان، به­طور دقیق نمی­تواند خواسته­های مشتریان را در مورد ویژگی­های محصول بیان كند. در پرسش­نامه­ی سنتی كانو، اف


 • لینک مستقیم+تحقیق برنامه نویسی سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) با نرم افزار متلب برای داده های ورودی و خروجی سد+

 • پروژه فازی,پروژه شبکه عصبی,پروژه ANFIS,پروژه متلب,شبکه عصبی فازی,پروژه داده های سد,پروژه تخمین خروجی سد,مدل سازی خروجی سد,پروژه برنامه نویسی سیستم استنتاج عصبی فازی,پروژه متلب برای داده های ورودی و خروجی سد
 • دانلود تحقیق برنامه نویسی سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) با نرم افزار متلب برای داده های ورودی و خروجی سد word در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توضیحات: سد مهاباد در آذربایجان غربی در دریاچه ارومیه واقع شده است. اطلاعات روزانه از جمله جریان به مخزن، ذخیره • لینک مستقیم+ پروژه درباره ارائه روشی فازی برای شناسایی الگو های عددی فارسی+

 • پروژه درباره ارائه روشی فازی برای شناسایی الگو های عددی فارسی,ارائه,روشی,فازی,برای,شناسایی,الگو,های,عددی,فارسی
 • ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :29 قسمتی از متن فایل دانلودی : تعریف پروژه تشخیص دست نوشته ها موضوعی است که در سه دهه اخیر مورد مطالعه و بررسی گسترده ای قرار گرفته • لینک مستقیم+پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده+

 • پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده ,پروپوزال ,انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده
 • پروپوزال انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده دارای 23 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده تعداد صفحه: 23صفحه فونت: B ZAR فاصله سطرها:


 • لینک مستقیم+پروژه مطالعه ی کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه+

 • شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی,شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه,بررسی کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه,پروژه بررسی کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه, بررسی کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در صنعت مکانیک
 • باسلام. این مجموعه در زمینه بررسی کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه در صنعت مکانیک میباشد. که در قالب PDF ارائه شده است. • لینک مستقیم+آشنایی با نظریه مجموعه های فازی+

 • پروژه آشنایی با نظریه مجموعه های فازی, دانلود پروژه نظریه مجموعه های فازی, دانلود پروژه آشنایی با نظریه مجموعه های فازی, دانلود پروژه آشنایی با نظریه مجموعه های فازی به صورت پاورپوینت, دانلود پاورپوینت , نماد گذاری , عدد اصلی یک مجموعه فازی ,عملگرهای مجموعه‌ای و ویژگی‌های آن‌ها , افراز فازی ,حاصلضرب دکارتی برش‌ها و تحدب
 • آشنایی با نظریه مجموعههای فازی فصل اول : چند مفهوم مقدماتی نماد گذاری عدد اصلی یک مجموعه فازی عملگرهای مجموعهای و ویژگیهای آنها افراز فازی چند عملگر دیگر حاصلضرب دکارتی برشها و تحدب • لینک مستقیم+پاورپوینت Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی+

 • دانلود پاورپوینت Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی,بررسی Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی,پاورپوینت جامع و کامل Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی,کاملترین پاورپوینت Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی,پکیج پاورپوینت Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی,مقاله Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق
 • نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 43 صفحه Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی فهرست مروری بر کلاسترینگ مروری بر منطق فازی کلاسترینگ فازی 1/34 مروری بر کلاسترینگ یادگیری با نظارت – یادگیری بدون نظا


 • لینک مستقیم+پاورپوینت Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی+

 • پاورپوینت Fuzzy Clustering کلاسترینگ فازی و منطق فازی
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید قسمتی از متن .ppt : کلاسترینگ فازی و منطق فازی Fuzzy Clustering فهرست مروری بر کلاسترینگ مروری بر منطق فازی کلاسترینگ فازی م
 • لینک مستقیم+پاورپوینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی+

 • پاورپوینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی,پاورپوینت انواع سیستم های فازی در مدلسازی,پاورپوینت مدل ARMA در مدلسازی,پاورپوینت عملیات روی مجموعه های فازی
 • دانلود در 34 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات34حجم1965/167 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش معرفی در بخش NICU وضعیت بیماران بسیار ناپایدار
 • لینک مستقیم+بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز توسط سیستم فازی+

 • پایان نامه بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز,تحقیق سیستم فازی,پایان نامه سیستم فازی,دانلود مقاله سیستم فازی,دانلود رایگان پروژه سیستم فازی,دانلود رایگان پایان نامه سیستم فازی,سیستم فازی,بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز سیستم فازی
 • چكيـده : سيستم هاي فازي، سيستم هاي هستند با تعريف دقيق و كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل فازي مي باشد كه آن هم دقيقاً تعريف مي گردد. دنياي واقعي ما بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان يك توصيف و تعريف دقيق براي آن بدست آورد. بنابراين بايد يك توصيف تق


 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت با موضوع موتور تکراری فازی جدید با محرک های فازی+

 • تحقیق تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال,یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص,کنترل ترافیک و تامین کیفیت سرویس در شبکه های,الگوریتم کاهش گرادیان , پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران,ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻧﮓ ﺟﺪﻳﺪ,معماري موتور رونوشت برداري,رو,,,
 • ، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مفاهيم اوليه اجزاء سازنده يكTrigger (ECA) مراحل ايجاد Fuzzy trigger تحقيقات گروه دوم در زمينه تريگرهاي فازي Replication انواع روشهاي Replication معماري موتور رونوشت برداري بررسي محاسن و معايب روش رونوش


 • لینک مستقیم+بررسی انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده+

 • پایان نامه بررسی انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده,پروژه بررسی انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده,تحقیق بررسی انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده,مقاله بر
 • تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در165صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ==========================================


 • لینک مستقیم+روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی+

 • دانلود پایان نامه خوشه بندی,دانلود پایان نامه خوشه بندی فازی,روشهای خوشه بندی,الگوریتمهای خوشه بندی فازی,کلاسترینگ,کلاسترینگ فازی,روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی
 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات56حجم0/559 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر چکیده: امروزه خوشهبندی به عنوان یک روش یادگیری بدون ناظر در کاربردهای بسیاری توانسته است ارزش خود را نشان دهد. در
 • لینک مستقیم+ پاورپوینت آشنایی با منطق فازی و پروفسور لطفی زاده +

 • پاورپوینت کاربرد منطق فازی,دانلود پاورپوینت منطق فازی,پاورپوینت آموزشی منطق فازی
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات24حجم225/133 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی با منطق فازی و پروفسور لطفی زاده جهت رشته برق و الکترونیک و مخابرات در قالب 24 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش پروف

 • لینک مستقیم+پاورپوینت سیستمهای فازی و کاربرد آن در پزشکی+

 • پاورپوینت سیستمهای فازی در پزشکی,پاورپوینت کاربردهای سیستم فازی,پاورپوینت چرا سیستم فازی,پاورپوینت مجموعه های فازی
 • دانلود در 30 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم1236/292 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش مقدمه مفاهیم نادقیق بسیاری در پیرامون ما وجود


 • لینک مستقیم+پاورپوینت تجزیه و تحلیل SWOT فازی+

 • SWOT ماتریس نقاط قوت ,نقاط ضعف, فرصت ها ,تهدیدها (SWOT), استراتژی نقاط قوت,نقاط ضعف,فرصت ها و تهدیدها, نقطه قوت ,دسته بندی نقاط قوت, نقطه ضعف, دسته بندی نقاط ضعف, فرصت, دسته بندی فرصت ها, تهدید, دسته بندی تهدید ها, بررسی عوامل داخلی, بررسی عوامل خارج,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل SWOT فازی، در قالب ppt و در 17 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت : SWOT چیست؟ SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان از طریق خلاصه سازی مولفه های درونی و برونی می باشد مهم تر


 • لینک مستقیم+مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن+

 • مدل ارزیابی عملکرد سازمان,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد سازمان,مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی بورس,ارزیابی عملکرد شرکت های بورس
 • هدف از این در شرکت های سیمانی بورس بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات65حجم303/973 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود مبانی نظری پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط • لینک مستقیم+یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص+

 • یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص
 • تحقیق با موضوع قالب فایل word ، تعداد صفحه 15 ، قابل ویرایش ، شامل : چکیده:منطق فازی، یک شبکه عصبی و سیستم خبره است که برای ایجاد یک سیستم تشخیصی ترکیبی با یکدیگر ترکیب شده اند. با استفاده از چنین سیستمی ما یک روش جدید برای فراگیری مبانی دانش استفاده • لینک مستقیم+ترجمه مقاله مدل کردن و کنترل فازی درایو DC+

 • ترجمه مقاله مدل کردن, کنترل فازی درایو DC,ترجمه مقاله مدل کردن و کنترل فازی درایو DC,پروژه کارشناسی ارشد برق
 • مقاله مدل کردن و کنترل فازی درایو DC چکیده: یک درایو DC صنعتی (22 kW)، با کنترل کننده ی فازی شبیه سازی شده است. دو مدل (خطی و غیر خطی) و دو کنترل کننده (PID و fuzzy) نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از کنترل کننده ی fuzzy برای عملکرد درایو DC م
 • لینک مستقیم+پاورپوینت کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در رباتیک+

 • پاورپوینت منطق فازی,پاورپوینت کنترلرهای فازی,پاورپوینت کاربردهای کنترلرهای فازی درrobotics,دانلود پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در  Robotics
 • دانلود پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در  Robotics جهت رشته مهندسی نرم افزار مشخصات فایل تعداد صفحات27حجم1125/805 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics جهت رشته


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سیستم های فازی، احتمالات تفاوت ها و شباهت ها+

 • سیستم های فازی و احتمالات تفاوت ها و شباهت ها, پاورپوینت سیستم های فازی و احتمالات تفاوت ها و شباهت ها, دانلود رایگان پاورپوینت سیستم های فازی و احتمالات تفاوت ها و شباهت ها, دانلود پاورپوینت سیستم های فازی و احتمالات تفاوت ها و شباهت ها, دانلود ,,,
 • مشخصات فایل: قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 37 قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت: عدم دقت و عدم قطعیتاز بین یک مجموعه از جهان های ممکن، کدامیک با توجه به داده های موجود، جهان واقعی می باشند. L: یک زبان گزاره ای متناهی. W: مجموعه جهان های متناظر با L


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع به روش AHP فازی+

 • پاورپوینت اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی,پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه,پاورپوینت ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع به روش AHP فازی,دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک سقوط از ارتفاع به روش AHP فازی
 • دانلود در 96 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات96حجم3172/986 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 96 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند


 • لینک مستقیم+پاورپوینت سیستم های فازی در اقتصاد مهندسی+

 • مهندسی صنایع , اقتصاد مهندسی , سیستم های فازی , فازی , پاورپوینت
 • مناسب ارائه درس اقتصاد مهندسی مباحث مورد بررسی در پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد ؛ · تاریخچه · تعریف فازی(سیستم های فازی) · کاربرد سیستم های فازی · مقایسه سیستم های فازی با قطعیت · تبدیل فازی به دی فازی(قطعیت) و بلعکس · لیکرت فازی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت علم مواد (بخش دیاگرام فازی)+

 • فولاد های گرم کار و سردکار,پاورپوینت علم مواد (بخش دیاگرام فازی),فولاد های ضد شوک,فولاد های ضد زنگ,آشنایی با دیاگرام فازی
 • توضیحات: فایل ، در حجم 42 اسلاید عمدتا قابل ویرایش. بخشی از متن: استفاده از نمودارهای فازی یک روش متداول برای ثبت اطلاعات مربوط به فازهای مواد و استفاده از آنهاست. یک نمودار تعادل فازی، نمایش گرافیکی دادههاست که اطلاعات مهمی را در مورد ترکیبات تکی یا

 • لینک مستقیم+ترجمه مقاله با موضوع تفسیر و بررسی احتمالات به عنوان پایه ای از تئوری مجموعه فازی به همراه اصل مقاله+

 • احتمالات,تئوری مجموعه فازی,مجموعه فازی,ترجمه مقاله احتمالات,ترجمه مقاله تئوری مجموعه فازی,ترجمه مقاله مجموعه فازی,مقاله ترجمه شده احتمالات,مقاله ترجمه شده تئوری مجموعه فازی,مقاله ترجمه شده مجموعه فازی,ترجمه مقاله با موضوع مجموعه فازی
 • دانلود ترجمه مقاله با موضوع تفسیر و بررسی احتمالات به عنوان پایه ای از تئوری مجموعه فازی، به همراه اصل مقاله، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The Likelihood Interpretation as the Foundation of Fuzzy Set Theory عنوان فارسی مقاله: تفسیر و • لینک مستقیم+مقاله ترجمه شده با موضوع تثبیت فرکانس سیستم برق حرارتی-آبی با واحد SMES کنترل شده با منطق فازی+

 • مقاله ترجمه شده مهندسی برق و الکترونیک,ترجمه مقاله برق و الکترونیک,مقاله ترجمه شده مهندسی برق,ترجمه مقاله برق,مقاله ترجمه شده رشته برق,ترجمه مقاله رشته برق,دانلود مقاله ترجمه شده رشته برق,دانلود ترجمه مقاله رشته برق,دانلود ترجمه مقاله برق و ا
 • دانلود ترجمه مقاله با موضوع تثبیت فرکانس سیستم برق حرارتی-آبی با واحد SMES کنترل شده با منطق فازی در فضای مقررات زدایی شده ، به همراه اصل مقاله، عنوان انگلیسی مقاله: Frequency Stabilization for Thermal- Hydro Power System with Fuzzy Logic Controlled


 • لینک مستقیم+دانلود فایل ورد word پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری+

 • دانلود فایل ورد word پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری,دانلود فایل word پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری,دانلود فایل ورد پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری,دانلود پروژه الگوریتم طبقه بندی k نزد
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 110 صفحهحجم : 2547 کیلوبایت چکیده: پردازش ابری و محیط ابر و پایگاه داده های ابری محل ذخیره سازی اطلاعات روی وب می باشد و برای بالا بردن امنیت در آن ها باید بهترین راه حل را استفاده کرد. مساله ما در اینجا طبق


 • لینک مستقیم+تخمین تروایی با منطق فازی و روش های آماری در میدان گاز پارس جنوبی+

 • تراوایی,منطق فازی,آنالیز رگرسیونی,نمودارهای پتروفیزیکی,میدان پارس جنوبی,خصوصیات پتروفیزیکی مخزن,تخمین تروایی توسط منطق فازی,تخمین تروایی با روش های آماری
 • دانلود مقاله مشخصات فایل تعداد صفحات5حجم3/46 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت چکیده: تراوایی یکی از مهمترین خصوصیات پتروفیزیکی مخزن است که جریان سیاالت درون چاه را در مرحله تولید کنترل میکند. این پارا
 • لینک مستقیم+پاورپوینت با موضوع سیستمهای فازی و کاربرد آن درپزشکی+

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سیستمهای فازی و کاربرد آن درپزشکی,دانلود پاورپوینت,سیستمهای فازی و کاربرد آن درپزشکی,کاربرد سیستمهای فازی در پزشکی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع سیستمهای فازی و کاربرد آن درپزشکی دارای 30 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 30 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تح


 • لینک مستقیم+پاورپوینت رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت+

 • رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت, دانلود پاورپوینت رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت, پاورپوینت در مورد رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت, تحقیق رویکرد منطق فازی در نمودارهای کنترل کیفیت, پاورپوینت درباره رویکرد منطق فازی در ,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 45 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از پاورپوینت :کنترل کیفیت فازی کیفیت چیست؟ کنترل فرآیند آماری SPC نمودار های مشخصه های کیفی و کمی رویکرد منطق فازی در کنترل کیفیت طراحی نمودار کنترل با استفاده از رویکرد مستقیم فازی کیفیت چیست؟ مج
 • لینک مستقیم+پروپوزال تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری+

 • پروپوزال تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری,پروپوزال, تعیین اهداف جذب منابع , رویکرد منطق فازی , شبکه‌های عصبی, در مؤسسات مالی و اعتباری
 • پروپوزال تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری دارای 43صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. عنوان پروپوزال: تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری تعداد صفحه: • لینک مستقیم+پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک)+

 • دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک),بررسی برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک),پاورپوینت جامع و کامل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک),کاملترین پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک)
 • نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 18 صفحه برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک) تجزیه و تحلیل پرتفوی کسب و کار در قلمرو مدیریت استراتژیک، روش های متعددی برای کمک به انتخاب بهترین اس