لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک. را مشاهده می نمایید. | گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک|35005920|laboratory|گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی,گزارش کارآموزی در کارخانه سرامیک,گزارش کارآموزی در شرکت کاشی,گزارش کارآموزی در شرکت سرامیک

ادامه

گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی و سرامیک

فهرست مطالب:


فصل اول:

مقدمه
انواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوند
نوبت كاري
نمودار تشكيلات و پرسنل سازماني(شكل1-1
تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه اي
ليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه(جدول1-1
ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه(1-2
ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه(1-3
مواد اوليه
پيوست(1)-يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي ديواري
پيوست(2) -يك نمونه از برگه موتد اوله براي كاشي كف
توزين
شكل توزين(شكل 1-2
تهيه دو غاب
شكل تهيه دو غاب(1-3
اسپري
شكل اسپري(1-4
واحدپرس
واحد پرس كاشي كف
لعاب زني كاشي كف
حمل و نقل و بارگيري(loading
كوره
Sort و بسته بندي
واحد پرس كاشي ديواري
درجه بندي كاشي ها(شکل 1-5
تهيه لعاب
جدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آور
ايستگاه هاي كاري (جدول1-4
تهسيلات رفاهي
جدول( 1-5) تعداد توالت ها

جدول(1-6)تعداد دستشویی ها


فصل دوم:
2-1عوامل زيان آور شيميايي فرايند
2-1-1 مقدمه
2-1-2 ، 1عوامل زيان آور شيميايي فرايند
جدول 2-1،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنه
جدول2-2، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب
جدول2-3، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه
جدول2-4، ليست مواد اوليه لعاب
جدول 2-5، ليست مواد اوليه چاپ
2-1-3، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند
1. كربنات سديم دو سود سبك
2. تيتانيوم(Ti)
3. هيدروكسيد پتاسيم(KOH)
بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS مواد
روش نمونه برداري از سيليس كريستالين
2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت
2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد
2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند
2-2-1، روشنايي در محيط كار
2-2-1-1، مقدمه
2-2-1-2،تاثيرنور در ديد
جدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون
2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده
شكل 2-2-1، ايستگاه بندي براي سنجش نور
نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي
شكل2-2-2، سورت و بسته بندي
جدول2-2-3، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورت
جدول2-2-4، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت
2-2-2، صدا در محيط
2-2-2-1، مقدمه
2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران
2-2-2-3، كنترل سر و صدا
شكل2-2-2-1، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنه
جدول2-2-2-1-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش بالميل هاي تهيه بدنه
شكل2-2-2-2-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواري
جدول2-2-2-2-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديواري
شكل2-2-2-3-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواري
شكل 2-2-2-3-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بسته بندي ديواري
شكل 2-2-2-4-، پلان صدا سنجي پرس كف
جدول2-2-2-4-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف
2-2-2-5-، پلان صدا سنجي پرس citi ر
جدول2-2-2-5-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس citi
2-2-3، ارتعاش در محيط كار
2-2-3-1، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها
2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار
2-2-4-1، مقدمه
2-2-4-2، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كار
جدول2-2-4-1،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سان
جدول2-2-4-2، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت
2-2-4-3، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT
2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار
2-3-1، مقدمه
جدول2-3-1، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي
2-3-2، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULA
شكل2-3-1،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزا

شكل2-3-2، بررسي ارگونوميكي شارژر


فصل سوم:
3-1، ايمني حريق
3-1-1، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات
3-1-2، تقسيم بندي آتش
3-1-3، انواع خاموش كننده ها
3-1-4، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(1
جدول3-1-1، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي كار مختلف
شكل3-1-1، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي
3-1-5، پيشنهاد و نظرات
3-2، ايمني برق
3-2-1، مقدمه
3-2-2، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود
3-2-3، ايمني برق در كارخانه الوند(1)
3-3، ايمني ماشين آلات
3-3-1، مقدمه
جدول3-3-1، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين)
3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوار
جدول3-3-2، ايمني ماشين آلات بخش فني
3-4، ايمني جرثقيل
3-4-1، مقدمه
3-4-2تعريف جرثقيل
3-4-3، اصول ايمني مربوط به اين خطرات
3-4-4،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل
3-4-5،نكات ايمني در نصب و نگهداري
3-4-6، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند (1)
3-5، ايمني جوشكاري
3-5-1، مقدمه
3-5-2، خطرات جوشكاري
3-6، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار
3-6-1،انواع ظروف تحت فشار
3-6-2، تعاريف
3-6-3، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم
3-6-3-1، سوپاپ اطمينان
3-6-3-2، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار
3-6-3-3، فشار آب
3-6-3-4، آبنماي شيشه اي
3-6-3-5، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت
3-6-4، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند(1
3-7، ايمني كار با مواد شيميايي
3-7-1، سيليكات زير كانيوم
3-7-2، باريوم كربنات
3-7-3،هيدروكلريك اسيد
3-7-4، چسبCMC
3-8، تجهيزات حفاظت فردي
3-8-1، مقدمه
جدول3-8-1، وسايل حفاظت فردي واحد توليد
جدول3-8-2، وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسسات
جدول3-8-3، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفي
جدول3-8-4، وسايل حفاظت فردي واحد فني
3-8-2، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند(1)
3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(1)


فصل پنجم:

5-1، تشكيلات مركز بهداشت
5-1-1، خانه ي بهداشت روستا
5-1-2، مركز بهداشتي شهر و روستا
5-1-3، مركز بهداشت شهرستان
5-1-4، مركز بهداشت استان
5-1-5، وزارت خانه
5-1-6، طرح پايش
5-1-7،طرح اصناف
5-1-8،مركز بهداشت شهرستان البرز
5-2، اداره ي كار
5-2-1، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين
5-2-2، اداره ي بازرسي كار
5-2-3، اداره ي روابط كار
5-2-4، كاريابي غير دولتي
5-2-5، اداره ي امور اجتماعي
5-2-6، خانه هاي بهداشت كارگري

5-2-7، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي


فصل ششم:
منابع و ضمائم
6-1، منابع
6-2، پيوستها
6-2-1، پيوست(1)، نمونه برداري
6-2-2،پيوست (2)،MSDS
6-2-3،پيوست (3)، مركزبهداشت
6-2-4،پيوست (4)، اداره كاراین فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 127

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+پاورپوینت کاشی و سرامیک و کاربرد آن+

 • کاشی و سرامیک ppt,دانلود پاورپوینت کاشی و سرامیک و کاربرد آن,پاورپوینت کاشی و سرامیک
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات17حجم498/241 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته عمران و شهرسازی در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل

 • لینک مستقیم+پاورپوینت کاشی سرامیک+

 • پاورپوینت کاشی سرامیک,دانلود پاورپوینت کاشی سرامیک,کاشی سرامیک
 • فهرست مطالب: آشنایی با تاریخچه کاشی و سرامیک تاریخچه کاشی مواد اولیه کاشی مراحل پخت کاشی فرآیند آماده سازی مواد تعاریف و دامنه كاربرد كاشی یا آجر شیشهای وینیل ت


 • لینک مستقیم+دانلود تحقیق کاشی و سرامیک+

 • کاشی ,سرامیک,خاک رس و سفال,سرامیک لعابدار ,انواع کاشی و سرامیک
 • كاشی و سرامیك از محصولات عمده خاك رس و سفال می باشند كاشی های سرامیكی سطوح مكان های بهداشتی در داخل منازل و همچنین بیماریستانهای را به صورت فراگیر در بر می گیرن


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته مهندسی سرامیک+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته سرامیک,خرید گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,دانلود کارآموزی مهندسی سرامیک,کارآموزی کاشی سازی ,خرید کارآموزی رشته سرامیک,پروژه کارآموزی مهندسی سرامیک,خرید پروژه کارآموزی رشته سرامیک,دانلود پروژه کارآموزی
 • قسمتی از متن: سراميک فيزيکی درباره ساختار مواد سراميكی و خواص آن ها بحث می كند . اصولاً مواد سراميكی مخلوطی از فازهای بلوری و شيشه ای و متخلخل می باشند . اما با


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی و طرح توجیهی رشته مهندسی سرامیک، كارخانه كاشي صبا+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته سرامیک,خرید گزارش کارآموزی کارخانه کاشی,دانلود کارآموزی شرکت سرامیک سازی,دانلود کارورزی مهندسی سرامیک,خرید کارآموزی سرامیک,پروژه کارآموزی رشته سرامیک,خرید پروژه کارآموزی كارخانه كاشي صبا,دانلود پروژه
 • قسمتی از متن: كائون : در صد بيشتر بدنه را تشكيل مي دهد و از خاك رس تهيه مي شود . 590 درصد حجم بدنه را كائولن تشكيل مي دهد . يك بدنه به علت شيرين كيجي كه دارد و • لینک مستقیم+پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری+

 • کاشی و کاشی کاری در معماری , پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری , دانلود پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری , پروژه کاشی و کاشی کاری در معما
 • کاشی به قطعه سنگی مصنوعی گفته میشود که طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت آن چند میلیمتر است، و یک روی آن دارای سطحی شیشهای بوده و کاملاًّ صاف و صیقلی میباشد. کاشی


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر+

 • کارآموزی صنایع کاشی خزر,گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر,کارورزی صنایع کاشی خزر,دانلود کارآموزی صنایع کاشی خزر,دانلود گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر,گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر,گزارش کارآموزی کاشی خزر,خرید گزارش کارورزی تولید کاشی,پروژه کارآموز
 • مقدمه: شركت صنايع كاشي خزر (سهامي خاص) با اخذ موافقت اصولي از وزارت صنايع و سرمايه اوليه سيصدو پنجاه ميليون ريال آذر ماه 1361 تحت شماره 46123 مورخ 11/9/61 به ثب


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر+

 • کارآموزی کاشی سازی سپهر,گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,کارورزی کاشی سازی سپهر,دانلود کارآموزی کاشی سازی سپهر,دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,دانلود گزارش کار کاشی سازی سپهر,خرید گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,خرید گزارش کارورزی ,دانلود پروژه کارآم,,,
 • در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 قسمت كنترل كيفي 2 تهيه بدنه 9 انواع خاك مور


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر+

 • کارآموزی صنایع کاشی خزر,گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر,کارورزی صنایع کاشی خزر,دانلود کارآموزی صنایع کاشی خزر,دانلود گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر,دانلود گزارش کار صنایع کاشی خزر,خرید گزارش کارآموزی صنایع کاشی خزر,خرید گزارش کارورزی ,دانلود پروژه کارآم,,,
 • در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 آزمايشگاه كارخانه 3 آسياب هاي آزمايشگاهي 4


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کاشی سازی سپهر+

 • گزارش کارآموزی کاشی سازی,دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی,گزارش کارآموزی در کاشی سازی,گزارش کارآموزی کارخانه کاشی سازی,گزارش کارآموزی در کارخانه کاشی سازی,دانلود رایگان گزارش کارآموزی کاشی سازی,گزارش کارآموزی کاشی سازی رایگان
 • در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب: عنوان مقدمه قسمت كنترل كيفي تهيه بدنه انواع خاك مورد استفاده • لینک مستقیم+پروژه درس کارآفرینی کارخانه کاشی+

 • دانلود پروژه کارآفرینی,پروژه درس کارآفرینی,پروژه طرح کارخانه کاشی,طرح تولید کاشی,تحقیق کارآفرینی کارخانه کاشی,تحقیق درس کارآفرینی,دانلود تحقیق تولید کاشی,تولید کاشی,کارخانه تولید کاشی
 • مقدمه: عمومی ترین روش برای آماده سازی مواداولیه سرامیک اختلاط ترمخلوط تردر بالمیل ویادریک همزن همچون همزن پادویی می باشد.دراین روش درمرحله اول آسیاب همزمان توأم


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بررسی نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر+

 • بررسی نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر, دانلود پاورپوینت بررسی نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر, پاورپوینت در مورد بررسی نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی یزد سرام کویر, تحقیق بررسی نحوه ,,,
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: معرفی کارخانه چگونگی روند خط تولید مراحل اجرای سیستم نت قابلیت اطمینان قابلیت تعمیر قابل


 • لینک مستقیم+طرح توجیهی کارخانه کاشی+

 • طرح توجیهی کارخانه کاشی,کاشی,کارخانه,طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید کاشی,دانلود طرح توجیهی کارخانه کاشی,کارآفرینی تولید کاشی,طرح کسب و کار,طرح کارآفرینی کارخانه کاشی,امکان سنجی تولید کاشی,برآورد هزینه تولید کاشی,طرح توجیهی پیرامون کارخانه
 • مقدمه: پس از پيروزي انقلاب شكوهمند انقلاب اسلامي ايران سياست‌گذاري صنعتي دولت در جهت سياست عدم وابستگي به خارج و خودكفائي بوده، شكي نيست كه اين سياست تضمين كنند
 • لینک مستقیم+بررسی فرآیند خط تولید و انبارداری کاشی در کارخانه+

 • پیشینه کاشی در ایران,بررسی صنعت کاشی ایران,ارزیابی سالنهای تولید کاشی,سیستمهای اطلاعاتی انبار کاشی,فرآیند خط تولید کاشی در کارخانه,فرآیند انبارداری کاشی در کارخانه,بررسی فرآیند خط تولید و انبارداری کاشی در کارخانه,دانلود پایان نامه رشته صنایع
 • در این دانلود پایان نامه رشته صنایع به می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات175حجم7/473 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته صنایع پیشگفت


 • لینک مستقیم+ پاورپوینت شیوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کارخانه کاشی+

 • پاورپوینت کارخانه کاشی یزد,پاورپوینت نحوه ی اجرای نگهداری و تعمیرات,پاورپوینت کارخانه کاشی در ایران,پاورپوینت تعمیرات در کاخانه کاشی یزد
 • دانلود پاورپوینت بررسی نحوه اجرای نگهداری و تعمیرات در کاخانه کاشی یزد سرام کویر مشخصات فایل تعداد صفحات40حجم1035/617 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل د


 • لینک مستقیم+طرح توجیهی کارافرینی کارخانه کاشی+

 • کاشی,کارخانه سرامیک,طرح توجیهی میبد هزینه ساخت
 • این متن توسط یکی ازافراد شاغل در کارخانه گرداوری شده وحاصل شش ماه زحمت وتلاش وی میباشد وبسیار پرکاربرد است بخصوص برای افرادی که تازه وارد کارخانه ی شدند
 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته نساجی، بررسی فنی کارخانه صنايع نساجي وکيل+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته نساجی,خرید گزارش کارآموزی کارخانه صنايع نساجي وکيل,دانلود کارآموزی صنايع نساجي وکيل,دانلود کارورزی صنايع نساجي وکيل,خرید کارآموزی نساجی,پروژه کارآموزی صنایع نساجی,خرید پروژه کارآموزی مهندسی نساجی,دان
 • قسمتی از متن: پيشرفت تکنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات مکانيکي آن بقدري متنوع بوده است که مي توان بجرأت آن را به عنوان دومين تحول بز


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و متالوژی، در کارخانه ریخته گری کاسپین پلاست+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مواد و متالوژی,خرید گزارش کارآموزی ریخته گری,دانلود کارآموزی پلاستیک سازی,دانلود کارورزی مهندسی مواد,خرید کارآموزی مهندسی متالوژی,پروژه کارآموزی ریخته گری,خرید پروژه کارآموزی قالب سازی,دانلود پروژه ک
 • قسمتی از متن گزارش: ب طور كل مراحل كار در اين كارخانه بدين صورت است كه قالبگيري اصلي ،‌بوسيله ماسه CO2 به همراه چسب سيليكات سديم مي باشد كه در آزمايشگاه ذرات ما


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی کارخانه موزائیک+

 • پروژه گزارش کارآموزی کارخانه موزائیک,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه موزاییک,دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,کارخانه موزائیک,موزاییک,انواع موزاییک,کارخانه موزاییک,پروژه کارآموزی رشته عمران,تحقیق کارآموزی رشته عمران
 • معرفی شرکت: شرکت یزد موزائیک (سهامی خاص) در سال 1354 تاسیس و با احداث و راه اندازی کارخانجات تولید موزائیک ماشینی تمام اتوماتیک ساخت کشور ایتالیا از پیشگامان تو


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی تولید قطعات خودرو (کارخانه توليد قطعات صنعتی ميثاق)+

 • دانلود گزارش کارآموزی تولید قطعات,تولید قطعات خودرو,گزارش کارورزی تولید قطعات خودرو,کارآموزی در شرکت میثاق,کارآموزی در کارخانه توليد قطعات صنعتی ميثاق,گزارش کارآموزی در کارخانه میثاق,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,دانلود گزارش کارورزی رشته مکانیک
 • قسمتی از متن: واحد فني – مهندسي ميثاق با استفاده از جديدترين روش ها در زمينه طرح ريزي پيش هنگام کيفيت محصول و بهره گيري از جديدترين نرم افزارهاي طراحي مشغول به


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک+

 • گزارش کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک,کارآموزی رشته صنایع,آریافایل,گزارش کارورزی در کارخانه لاستیک,گزارش پروژه کارآموزی لاستیک سازی,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه لاستیک سازی
 • دانلود کارآموزی رشته صنایع شیمیایی در کارخانه لاستیک، در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل: شناسنامه محل کارآموزی: دنا نامی آشنا در بین تولیدکنندگان لاست


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق، کارخانه تولید نوشابه+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته برق,خرید گزارش کارآموزی در کارخانه نوشابه,دانلود کارآموزی مهندسی برق,دانلود کارورزی برق,خرید کارآموزی کارخانه نوشابه,پروژه کارآموزی در کارخانه نوشابه,خرید پروژه کارآموزی رشته مهندسی برق,دانلود پروژه ک
 • چکیده: در ابتدا قوطی های شکل نگرفته ( perform ) در مخزن هاپر ذخیره می شوند. سپس این ( perform ) ها به وسیله یک موتور ( خط انتقال ) و غلطک یا ردیف کن که آن ها را


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی امور مالی صنعتی (کارخانه جات سنگ)+

 • گزارش کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته های حسابداری,گزارش کارآموزی کارخانه سنگ,کارآموزی حسابداری کارخانه سنگ,کارآموزی امور مالی صنعتی,گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی,گزارش کارورزی امور مالی,کارورزی حسابداری صنعتی,کارورزی امور مالی ک
 • بخشی از متن: حسابداری در مراکز صنعتی اهمیت بسزایی دارد بطوریکه اگر عملیات صنعتی اعم از خدمات و فرآوردن سنگ بدون حساب انجام گیردیعنی بهای تمام شده- برآورد هزینه


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران، در کارخانه آجر+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته عمران,خرید گزارش کارآموزی عمران,دانلود کارآموزی تولید آجر,دانلود کارورزی مهندسی عمران,خرید کارآموزی آجر پزی,پروژه کارآموزی کارخانه آجر,خرید پروژه کارآموزی کارخانه آجر,دانلود پروژه کارآموزی آجر,کارورز
 • قسمتی از متن: آجر واژه بابلي مي باشد و نام نخست خشت نوشته هايي بوده است كه بر آنها فرمان، منشور، قانون و جز اينها را مي نوشتند. سومري ها وبابليها، براي ساختن خش


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی صنایع غذایی، کارخانه آرد گندم+

 • کارآموزی کارخانه آرد گندم,گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم,کارورزی کارخانه آرد گندم,دانلود کارآموزی کارخانه آرد گندم,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم,دانلود گزارش کار کارخانه آرد گندم,خرید گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم,خرید گزارش کارورز
 • مقدمه: فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد .آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواع غذاها است. ماده ی پودر ما


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی کارخانه آرد+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی,کارورزی صنایع غذایی,گزارش کارآموزی صنایع غذایی,صنایع غذایی,گزارش کار کارخانه آرد,کارخانه آرد,کارورزی در کارخانه آرد,گزارش کارآموزی شرکت آرد
 • مقدمه فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد . آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواع غذاها است. ماده ی پودر ما


 • لینک مستقیم+گزارش کار کارآموزی کارخانه قند صنعتی تنها+

 • گزارش,گزارش کار,تحقیق,کارخانه قند,گزارش قند,پروژه,بازدید, بازدید از کارخانه,دانلود,دانلود گزارش کار,دانلود رایگان
 • گزارش بازدید از کارخانه قند: که شامل موارد گسترده ای میباشد که در گزارش قید شده است من جمله : embed> B Titr lang=AR-SA>كنترل مواد اوليه وارده به كارخانه و خ


 • لینک مستقیم+گزارش کار کارآموزی کارخانه بهشهد+

 • گزارش,گزارش کار,تحقیق,کارخانه ترشی و رب,گزارش غذایی,پروژه,بازدید, بازدید از کارخانه,دانلود,دانلود گزارش کار,دانلود رایگان
 • گزارش بازدید از کارخانه ترشی و رب : که شامل موارد گسترده ای میباشد که در گزارش قید شده است من جمله : text-align:center;line-height:normal align=center> FA l


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه روغن نباتی+

 • گزارش,گزارش کار,تحقیق,کارخانه روغن نباتی,گزارش غذایی,پروژه,بازدید, بازدید از کارخانه,دانلود,دانلود گزارش کار,دانلود رایگان, کارخانه روغن,کارخانه روغن کشی
 • گزارش بازدید از کارخانه روغن نباتی: که شامل موارد گسترده ای میباشد که در گزارش قید شده است من جمله : .0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی مکانیک، کارخانه تولید پریز برق+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارآموزی رشته مکانیک,دانلود کارآموزی ابکاری,کارآموزی تزریق پلاستیک,خرید کارآموزی مهندسی مکانیک,پروژه کارآموزی مهندسی مکانیک,خرید پروژه کارآموزی مکانیک,دانلود پروژه کارآمو
 • فهرست : فصل اول آشنایی با محیط کارآموزی فصل دوم ارزیابی بخش های مرتبط تزریق پلاستیک ضربه ی – پرسکاری باکالیت آبکاری خرید مونتاژ این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرس


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی نساجی، کارخانه بافندگی تابان+

 • کارآموزی نساجی,گزارش کارآموزی کارخانه نساجی ,کارورزی بافندگی,دانلود کارآموزی تولید پارچه,دانلود گزارش کارآموزی نساجی,دانلود گزارش کار بافندگی,خرید گزارش کارآموزی ,خرید گزارش کارورزی نساجی,گزارش کارآموزی رشته نساجی
 • مقدمه: انسان از زمان هاي بسيار دور ، علاوه بر اينكه با شكار حيوانات مي توانست مواد غذايي خود را تأمين كند ، از پوست آنها نيز به عنوان وسيله مناسبي براي گرم نگه


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته نساجی، کارخانه مخمل ریس بازیابان+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی,خرید گزارش کارآموزی نساجی,دانلود کارآموزی شرکت نساجی,کارآموزی رشته نساجی,خرید کارآموزی کارخانه نساجی,پروژه کارآموزی شرکت ریسندگی و بافندگی,خرید پروژه کارآموزی رشته نساجی,دانلود پروژه کار
 • قسمتی از متن: پارچه متراژ گذاری و وزن می شود و بسته به سفارش مشتری ، تحت عملیات شستشو و پخت و آهار گیری و بعد رنگرزی قرار می گیرد . حال اگر پارچه پنبه ای بود از


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک+

 • گزارش کارآموزی کارخانه عطر بیک,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,کارآموزی حسابداری در شرکت عطر بیک,دانلود گزارش کارورزی در شرکت عطر سازی,کارآموزی در شرکت عطر سازی,حسابداری در شرکت عطر بیک,کارآموزی در شرکت بیک,دانلود پروژه کارآموزی حسابداری,دانلو
 • مقدمه : هدف از اين پژوهش در اين شركت به دست آوردن تجربياتي در كنار تحصيلات بوده و چگونگي روابط ساز ماني و تشكيلاتي كه توسط افراد به طور مختلف اعمال مي شود آشنا • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه کمپوت وکنسرورضوی+

 • گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی ,دانلود گزارش کارآموزی صنایع غذایی,کارآموزی در کمپوت سازی,کارآموزی در کنسرو سازی,کنسرو سازی خراسان,دانلود پروژه کارآموزی صنایع غذایی,تحقیق کارآموزی کنسرو سازی,کنسرو سازی,کمپوت سازی
 • مقدمه: كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوي زيرمجموعه كارخانه كنسرو و سردخانه رضوي است، كه داراي ظرفيت پائين تري نسبت به كارخانه اصلي مي باشد و در محدوده جدايي ازكا


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی صنایع غذایی، کارخانه روغن نباتی+

 • گزارش کارآموزی روعن,دانلود کارآموزی روغن نباتی,کارآموزی تولید روغن نباتی,کارآموزی کارخانه سه گل خراسان,کارآموزی کارخانه روعن نباتی,دانلود پروژه کارآموزی,پروژه کارآموزی روغن نباتی,کارآموزی تولید روغن خوراکی,مراحل تولید روغن نباتی,تولید روغن
 • مقدمه: روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزاي اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده كه يك گرم آن حدود 2/9 كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. هم


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رشته مکانیک، کارخانه اجاق گاز+

 • گزارش کارخانه اجاق گاز,دانلود کارآموزی کارخانه اجاق گاز,کارآموزی تولید اجاق گاز,کارآموز ی در کارخانه اجاق گاز,پروژه کارآموزی تولید اجاق گاز,کارآموزی ساخت اجاق گاز,کارآموزی اجاق گاز با فرمت word,doc کارآموزی کارخانه اجاق گاز
 • بخشی از متن: بعد از ساخت لوله اصلی و تایید کیفیت آن شیرها که قبلا از نظر نشتی تست شده اند روی آن بسته شده و سر لوله را که باز می باشد به شیلنگ گاز وصل می کنند و


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نساجی+

 • دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته نساجی,خرید گزارش کارآموزی مهندسی نساجی,دانلود کارآموزی شرکت نساجی,دانلود کارورزی شرکت نساجی یزد,خرید کارآموزی شرکت تولیدی نخ,پروژه کارآموزی نساجی,خرید پروژه کارآموزی رشته نساجی,دانلود پروژه نساجی
 • چکيده: در گزارش اين کارآموزي سعي شده است تا قسمتهاي مختلف کارخانه نقشين يزد مورد بحث و تجربه قرار گيرد و همچنين اين کوشش به عمل آمده است تا از ابتداي توليد تا ا


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان+

 • گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای ,گزارش کار کارآموزی بهداشت حرفه ای,دانلود گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای,نمونه گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای,گزارش کارآموزی کارخانه سیمان,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه سیمان,گزارش کارآموزی ایمنی
 • دانلود گزارش کارآموزی مهندسی بهداشت حرفه ای در کارخانه سیمان، در قالب doc و در 155 صفحه، قابل ويرايش، شامل: تاریخچه و مواد اولیهپروسه تولیدایمنی در کارخانه سیما


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی کارخانه توليد غذاي منجمد+

 • خط تولید غذای آماده,گزارش کارآموزی خط تولید غذای آماده,گزارش کار خط تولید غذای آماده,گزارش کار کارآموزی خط تولید غذای آماده,دانلود گزارش کارآموزی خط تولید غذای آماده,کارآموزی در کارخانه تولید غذای آماده,کارآموزی در کارخانه تولید غذا
 • دانلود گزارش کارآموزی کارخانه توليد غذاي منجمد، در قالب doc و در 77 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمهنوع محصولات توليديورود مواد اوليه و مراحل تأييد در انبارورود م


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل+

 • گزارش کارآموزی شیمی کاربردی,گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل,کارآموزی کارخانه ماکارونی,دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی,گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی,دانلود رایگان کارآموزی کارخانه ماکارونی
 • دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل، در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی فصل دوم: گند


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی+

 • گزارش کارآموزی رنگ سازی,گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی,گزارش کارآموزی رنگ,گزارش کار کارآموزی رنگ,دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی,کارآموزی کارخانه رنگسازی,گزارش کارآموزی رنگسازی
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی، در قالب doc و در 82 صفحه، قابل ويرايش، شامل: مقدمهمخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگ سازیآسیاهای مورد مصرف در صنعت رن


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه شیر اصفهان+

 • کارآموزی کارخانه شیر,گزارش کارآموزی کارخانه شیر,کارورزی ,دانلود کارآموزی کارخانه شیر اصفهان,دانلود گزارش کارآموزی ,دانلود گزارش کار کارخانه شیر ,خرید گزارش کارآموزی کارخانه شیر,خرید گزارش کارورزی کارخانه شیر,دانلود پروژه کارآموزی کارخانه شیر
 • بخشی از متن گزارش کارآموزی: كارخانه ي شير پگاه اصفهان كه در كيلومتر پنچ جاده ي تهران قرار دارد و بسيار وسيع است .در شبانه روز يعني 24 ساعت حدوداً 330 تن شير تول


 • لینک مستقیم+دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه ریخته گری کاسپین پلاست+

 • کارآموزی کارخانه ریخته گری کاسپین,گزارش کارآموزی کارخانه ریخته گری کاسپین,کارورزی کارخانه ریخته گری کاسپین,دانلود کارآموزی ,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ریخته گری کاسپین,دانلود گزارش کار کارخانه ریخته گری کاسپین,خرید گزارش کارآموزی ,خرید گزارش کارور,,,
 • در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه (تاريخچه تاسيس شركت) 1 زمينه هاي فعاليت 2 آزم


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه آجر یکتا+

 • گزارش کارآموزی در کارخانه آجر یکتا,گزارش کارآموزی در کارخانه آجر,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه آجر,گزارش کارآموزی در کارخانه آجر رایگان,گزارش کارآموزی در کارخانه تولید آجر,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید آجر,گزارش کارآموزی آجر
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه آجر یکتا، در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش، شامل: سنگ هاي ساختگي خاك رس فلدسپات سولفات ها شفته خاكي آجر سفالي خشك كردن خش


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی+

 • گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی,گزارش کارآموزی کارخانه قند صنعتی,گزارش کارآموزی در کارخانه قند,گزارش کارآموزی کارخانه قند,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه قند,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه قند,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی، در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل: كنترل مواد اوليه وارده به كارخانه و خلاصه اي از تهيه شكر ماده اوليه سي


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه صنایع غذایی بهشهد+

 • گزارش کارآموزی در کارخانه صنایع غذایی,گزارش کارآموزی صنایع غذایی رایگان,دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی,دانلود رایگان گزارش کارآموزی صنایع غذایی,گزارش کار کارآموزی صنایع غذایی,گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی,گزارش کارآموزی غذایی
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه صنایع غذایی بهشهد، در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل: آشنایی با مکان کارآموزی تولید خیارشور تولید رب گوجه فرنگی تولی


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه تولید نوشابه و آب آشاميدني+

 • گزارش کارآموزی در کارخانه تولید نوشابه,گزارش کارآموزی در کارخانه تولید آب آشاميدني,گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه,گزارش کارآموزی کارخانه تولید آب آشاميدني,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه آب آشا
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید نوشابه و آب آشاميدني، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تاريخچه كارخانه مليسا (آرتان نوش) نوشابه سازي كارخانه


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی شیر و فرورده های آن در کارخانه شیر پگاه+

 • گزارش کارآموزی شیر,گزارش کارآموزی شیر پگاه,گزارش کارآموزی کارخانه شیر پگاه,گزارش کارآموزی شرکت شیر پگاه,گزارش کارآموزی شرکت شیر,گزارش کارآموزی کارخانه شیر,دانلود گزارش کارآموزی شیر,دانلود رایگان گزارش کارآموزی شیر,گزارش کارآموزی شیر رایگان
 • دانلود گزارش کارآموزی شیر و فرآورده های آن در کارخانه شیر پگاه، در قالب word و در 153 صفحه، قابل ویرایش، شامل: کارهای اداری کلیات تاریخچه صنعت لبنیات ایران مامو


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات+

 • گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات,کارخانه شیر و لبنیات, دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات, گزارش کارآموزی صنایع غذایی, گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات, تحقیق در مورد کارخانه لبنیات, کارخانه لبنیات
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه شیر و لبنیات، در قالب word و در 70 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه توضیحاتی درباره کارخانه آزمایشگاه‌های کارخانه تاریخچه تعریف ش


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه تولید انواع قطعات پیش ساخته+

 • گزارش کارآموزی در کارخانه تولید انواع قطعات پیش ساخته,گزارش کارآموزی تولید انواع قطعات پیش ساخته,گزارش کارآموزی قطعات پیش ساخته,گزارش کارآموزی تولید قطعات پیش ساخته,دانلود گزارش کارآموزی تولید انواع قطعات پیش ساخته
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید انواع قطعات پیش ساخته، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول فصل دوم فصل سوم: شن و ماسه محل‌هاي مصرف شن و


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی کارخانه پارس متال تهران+

 • گزارش کارآموزی کارخانه پارس متال تهران,گزارش کارآموزی کارخانه,گزارش کارورزی کارخانه,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه,دانلود گزارش کارورزی کارخانه,گزارش کارآموزی کارخانه تولیدی,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولیدی,تحقیق کارخانه,تحقیق کارخانه تولی,,,
 • دانلود ، در قالب docx و در 86 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای گزارش: کاربرد چدن ها اعم از آلیاژی و غیر آلیاژی روز به روز افزون می گردد. موقعیت استثنایی این آل


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی رنگ سازی در کارخانه تولید رنگ+

 • گزارش کارآموزی رنگسازی,دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی,گزارش کارآموزی رنگرزی,گزارش کارآموزی رنگ,گزارش کارآموزی شیمی رنگ,دانلود گزارش کارآموزی رنگسازی,دانلود رایگان گزارش کارآموزی رنگسازی,گزارش کارآموزی رایگان رنگسازی
 • دانلود گزارش کارآموزی رنگ سازی در کارخانه تولید رنگ، در قالب word و در 86 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگ سازی آسیاهای مورد مص


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی در کارخانه تولید رنگ+

 • گزارش کارآموزی رنگ,گزارش کارآموزی رنگسازی,گزارش کارآموزی رنگرزی,گزارش کارآموزی شیمی رنگ,گزارش کارآموزی کارخانه رنگ,گزارش کارآموزی کارخانه تولید رنگ,گزارش کارآموزی کارخانه رنگرزی,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه رنگ
 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید رنگ، در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي فصل دوم: ارزيابي بخش هاي مرتبط با


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه+

 • گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه,گزارش کارآموزی در کارخانه تولید نوشابه,گزارش کارآموزی تولید نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه تولید نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی تولید نوشابه,دانلود رایگان گزا,,,
 • دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولید نوشابه، در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه معرفی شرکت خلاصه ای از نحوه تولید محصول شرکت شرح دستگاه های به ک


 • لینک مستقیم+گزارش کارآموزی سيستم توزيع برق کارخانه فولاد+

 • گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق کارخانه, سيستم توزيع برق در کارخانه فولاد, گزارش کارآموزی سيستم توزيع برق کارخانه فولاد, دانلود گزارش کارآموزی برق, گزارش کارآموزی برق و الکترونیک, آشنایی با سيستم توزيع برق
 • دانلود گزارش کارآموزی سيستم توزيع برق کارخانه فولاد، در قالب word و در 68 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تاريخچه كارخانه شرح مختصري از فرآيند توليد و ظرفيت كارخ