لینک مستقیم+جزوه هندسه مناظر و مرایا+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .جزوه هندسه مناظر و مرایا. را مشاهده می نمایید. | جزوه هندسه مناظر و مرایا|34034543|laboratory|جزوه هندسه مناظر و مرایا,جزوه هندسه مناظر و مرایا pdf,جزوه هندسه مناظر و مرایا پیام نور,کتاب جزوه هندسه مناظر و مرایا,دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا,جزوه درس هندسه مناظر و مرایا,جزوه ی هندسه مناظر و مرایا,دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا پیام

ادامه

دانلود جزوه هندسه مناظر و مرایا،
در قالب pdf و در 60 صفحه، شامل:

ﻓﻬﺮﺳﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻧﻤﺎ
اﻧﻮاع ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻂ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻄﺢ
رﺳﻢ ﺳﻪ ﻧﻤﺎ- ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻨﻲ
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ یک ﻧﻘﻄﻪ اي
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ دو ﻧﻘﻄﻪ اي
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ سه ﻧﻘﻄﻪ ای
اﻧﻮاع روش های ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ از ﻳﻚ ﻧﻤﺎي اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﭘﻼن ﺗﺨﺖ
ﺗﺮﺳﻴﻢ داﻳﺮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮي از ﻳﻚ ﭘﻼن
اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ دو ﻧﻘﻄﻪ اي
روش ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ داﻳﺮه
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻴﺒﺪار
ﺗﺮﺳﻴﻢ مستطیل های ﺷﻴﺒﺪار
ﺳﺎﻳﻪ

جزییات بیشتر


  • لینک مستقیم+تحقیق هندسه مناظر و مرایا+

  • تحقیق هندسه مناظر و مرایا,هندسه مناظر و مرایا(معماری),هندسه مناظر و مرایا,دانلود هندسه مناظر و مرایا,دانلود تحقیق هندسه مناظر و مرایا,دانلود هندسه مناظر و مرایا رشته معماری
  • دانلود ، در قالب word قابل ویرایش و در 60 صفحه . توضیحات: ﻓﻨﻲ ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ آن ، ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﺮاﻳﺎ زﺑﺎن ﺑﻴﺎﻧﻲ وﻳﮋه اي دارد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و ﻓﺮم را در ﻗﺎﻟﺒﻲ زﻳﺒﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ


  • لینک مستقیم+کتاب علم مناظر و مرایا+

  • مناظر و مرایا
  • /رشته های گرافیک/نقاشی/ صنایع دستی/پشتیبانی صحنه/مرمت اثار فرهنگی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3435/(116 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریمبا تشکر