لینک مستقیم+رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه+

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان .رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه. را مشاهده می نمایید. | رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه|32011427|laboratory|یادگیری سازمانی , بهره وری منابع انسانی , مهارت‌های فردی , مدل‌های ذهنی , یادگیری تیمی , تفکر سیستمی , چشم انداز مشترک,پایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه,مقاله رتبه

ادامه

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه : شهرداری شهرستان محلات)از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 224صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده:
در این تحقیق رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران ارشد ، میانی و اجرایی شهرداری شهرستان محلات می‌باشد. تعداد مدیران اصلی برابر 15 نفر، تعداد مدیران میانی برابر 28 نفر و تعداد مدیران اجرایی برابر 19 نفر می‌باشند.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی و همچنین برای رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می‌شود.
در این تحقیق 5 عامل مهم که شامل مهارت‌های فردی ، مدل‌های ذهنی ، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران اصلی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.
با استفاده از نظر مدیران میانی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیرو یادگیری تیمی کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد. با استفاده از نظر مدیران اجرایی مدل‌های ذهنی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.


مقدمه:
درمحيط کسب وکارامروزتغيیرات با گام هاي سريع به وقوع مي پيوندند.سازمان ها درعرصه رقابت درمحيط کسب وکارجهاني ملزم هستند تا نسبت به تغيرات مستمر واکنش مطلوب داشته ويا از بين بروند. يک سازمان به منظور برتري يافتن ازسايرسازمان ها بايد منابع انساني را توسعه داده وميزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزايش دهد.کارکنان و دانشي که درسرآنهاست,منابع بسيارارزشمندي براي سازمان هاهستند.دانش و چگونه دانستن، منابع استراتژيک سازمان هاهستند که بايد مديريت شده وتوسعه داده شوند. ازاين رو يادگيري سازماني و توليد دانش درطول چند سال اخيرمورد توجه قرارگرفته است . (Hornstein,2006;Otala,2000; Paajane& Kantola,2008)
يکي از راههاي کسب مزيت رقابتي پايدار، تاکيد و توجه بر يادگيري مستمر کارکنان سازمان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداکثر اثربخشي است. مسلما، محيط متغير امروز، به سازمانها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهاي ناشي از مهارت، توانايي هاو تکنولوژيهاي رقبا، به صورت سنتي و هميشگي اداره شوند. (شهابي,1384)
يادگيري سازماني فرآيندي پوياست که سازمان را قادر مي سازد به سرعت با تغير سازگاري يابد.اين فرآيند شامل توليد دانش جديد,مهارت هاورفتارها مي شود.يادگيري سازماني راه اصلي ايجاد کاردانشي وبهبود کارايي سازمان است.پس يک سازمان موفق بايد دريادگيري پويا باشد(. (Zhang et al. 2009
همچنين ديگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي كه دهه هاي قبل به وجود آمده بودند، كارساز نيستند و حكم دايناسورهايي را دارند كه توان تطبيق خود با محيط را نداشتند و محكوم به فنا شدند. سازمانهاي بزرگ با ساختارهاي سنتي توان و انعطاف لازم جهت همسويي با تغييرات محيط پيراموني بويژه با توجه به مسايل جهاني شدن را ندارند و براي بقاي خود ناچارند يا تغيير ساختار دهند يا خود را به ابزارهايي مجهز كنند تا توان مقابله با تغييرات جهاني را به دست آورند. يكي از مهمترين اين ابزارها، ايجاد سازمان يادگيرنده ، نهادينه كردن يادگيري سازماني است. بنابراين، سازمانهايي موفق‎تر هستند كه زودتر، سريع‎تر و بهتر از رقبا يادبگيرند. سازمانها به جاي رفتارها و حركتهاي سنتي خود كه در بهترين شكل آن در برگيرنده آموزش نيز مي‎بود، تبديل به سازماني شوند كه همواره ياد مي‎گيرند، يعني كوشش خود را در جهت يادگيري به عنوان يك امتياز رقابتي به كار مي‎برند.(ميرکمالي,1389)


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مسئله 2
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-4 اهداف تحقيق 6
1-4-1 هدف کلي 6
1-4-2 اهدف فرعي 6
1-5 سوالات تحقيق 7
1-5-1 سوال اصلي تحقيق 7
1-6 متغير هاي تحقيق 7
1-6-1 متغير های مستقل 7
1-6-2 متغير وابسته 9
1-7 روش تحقیق 11
1-8 روشهاي جمع آوري اطلاعات 11
1-9 جامعه آماری 12
1-10 حجم نمونه و روش محاسبه آن
12
1-11 ابزار گردآوری داده ها 12
1-11-1 سنجش روایی 13
1-11-2 سنجش پایایی 13
1-12 قلمرو تحقیق 14
1-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق 14
1-12-2 قلمرو مكاني تحقيق 14
1-12-3 قلمرو زماني تحقيق 14
1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها 14
الف آمار توصیفی 14
ب آمار استنباطی 14
1-14 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 18
2-1 بخش اول : يادگيري سازماني 19
2-1-1 مقدمه 19
2-1-2 تعريف يادگيري و عناصر آن
21
2-1-3 تعاريف يادگيري سازماني 22
2-1-4 نظريه پردازان يادگيري سازماني 24
2-1-5 ويژگي هاي يادگيري سازمانی 25
2-1- 6 فرايند يادگيري سازماني 26
2-1-6-1کسب دانش 26
2-1-6-2 توزيع اطلاعات 26
2-1-6-3 تفسير اطلاعات 28
2-1-6- 4 حافظه سازماني 29
2-1-7 يادگيري سازماني و سازمان ياد گيرنده 31
2-1-8 ايجاد يك سازمان يادگيرنده 33
2-1-9 ابعاد يادگيري سازماني 35
2-1-10 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني 35
2-1-11 مولفه هاي يادگيري سازماني 36
2-1-12 سه مدل يادگيري سازماني در تشخيص فرصت كارآفرينانه
38
2-1-12-1 يادگيري ادراكي در فاز اكتشاف 40
2-1-12-2 یادگیری رفتاري در فاز شكل گيری 42
2-1-12-3 يادگيري اجرايي در طول هر دو فاز تشخيص فرصت 44
2-1-13 تشخيص فرصت از طريق يادگيري 46
2-1-13-1 تشخيص فرصت از طريق يادگيري ادراكي 46
2-1-13-2 تشخيص فرصت از طريق يادگيري رفتاري 47
2-1-13-3 تشخيص فرصت از طريق يادگيري اجرايي 48
2-1-14 تاريخچه سازمان يادگيرنده 49
2-1-15 تعاريف سازمان يادگيرنده 51
2-1- 16ويژگي هاي سازمان يادگيرنده 51
2-1-17 ايجاد يك سازمان يادگيرنده 52
2-1- 18 اهميت سازمان يادگيرنده 54
2-1-19 تفاوت بين يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده 54
2-1-20 تفاوت سازمان هاي سنتي با سازمان هاي يادگيرنده 56
2-1-21 راهبردهاي گسترش سازمان يادگيرنده 59
2-1-22 موانع بکار گيري يادگيري سازماني 61
2-1-23 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني 61
2-1-24 مولفه هاي يادگيري سازماني
62
2-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی 65
مقدمه 65
2-2-1بهره وري 66
2-2-2تاریخچه بهره وری 67
2-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري 68
2-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار 70
2-2-5عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني 71
2-2-6مدل ACHIEVE 72
2-2-7 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري 74

جزییات بیشتر


 • لینک مستقیم+دانلود تحقیق ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی با فرمت ورد+

 • دانلود نظام جبران,تحقیق نظام جبران docx,تحقیق کامل نظام جبران,تحقیق درباره نظام جبران,تحقیق منابع انسانی,تحقیق با موضوع نظام جبران,تحقیق در مورد منابع انسانی,تحقیق دانش آموزی درباره منابع انسانی,تحقیق دانشجویی درباره منابع انسانی
 • هدف از این تحقیق بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی  با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات


 • لینک مستقیم+پاورپوینت بهره وری و مدیریت منابع انسانی در سازمان ها+

 • مدیریت منابع انسانی در سازمان ها,منابع انسانی, نیروی انسانی,بهره وری, بهره‌وری چیست؟, تاریخچه بهره‌وری, سطوح بهره‌وري, بهره‌وري در ايران, عوامل موثر در بهره‌وري, بهره وری و مدیریت منابع انسانی در سازمان ها, بهره وری نیروی انسانی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بهره وری و مدیریت منابع انسانی در سازمان ها، در قالب pptx و در 120 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بهره‌وری بهره‌وری چیست؟تاریخچه بهره‌وریس


 • لینک مستقیم+پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری+

 • دانلود پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات درتوسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری,مشاركت چیست,مدیریت مشاركتی چیست ,اهداف مدیریت مشاركتی,مدیریت مشاركتی از دیدگاه قرآن و روایات,چرا از مدیریت مشاركتی استفاده می كنیم,نظام پیشنهادات چیست ,نظام پیشنهادات از دیدگاه قرآن و روایات,چگونه نظام پیشنهادات را عملی كنیم,بهره وری چیست,نظام پیش
 • دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری در حجم 62 اسلاید همراه با توضیحات کامل با قابل


 • لینک مستقیم+تحقیق آماده نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری+

 • دانلود تحقیق آماده با عنوان نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری,مشاركت چیست,مدیریت مشاركتی چیست ,اهداف مدیریت مشاركتی,مدیریت مشاركتی از دیدگاه قرآن و روایات,چرا از مدیریت مشاركتی استفاده می كنیم,نظام پیشنهادات چیست ,نظام پیشنهادات از دیدگاه قرآن و روایات,چگونه نظام پیشنهادات را عملی كنیم,بهره وری چی
 • دانلود تحقیق آماده با عنوان نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری در حجم 16 صفحه همراه با توضیحات کامل با قابلیت ویرایش شا


 • لینک مستقیم+تحقیق بهره وری مدیریت منابع انسانی+

 • بهره وری مدیریت منابع انسانی,نقش بهره وری مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمان,بهره وری در مدیریت منابع انسانی,بهره وری و مدیریت منابع انسانی,بهره وری منابع انسانی,بهره وری منابع انسانی pdf,بهره وری منابع انسانی چیست,بهره وری منابع انسانی ppt
 • دانلود تحقیق با موضوع بهره وری مدیریت منابع انسانی، در قالب word و در 108 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: اطمینان سازمانی در کسب و کار فصل دوم: الزامات مدل اع


 • لینک مستقیم+بهره وری مدیریت منابع انسانی و عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها+

 • دانلود پایان نامه منابع انسانی,دانلود پایان نامه توانمندسازی کارکنان,دانلود پایان نامه بهره وری مدیریت منابع انسانی,افزایش اعتماد به نفس در سازمانها,دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی,دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی,دانلود پایان نامه مدیریت
 • درباره عملکرد و وظایف مدیریت انسانی و اهمیت این واحد در سازمان در چند سال اخیر در کشور متون بسیاری در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است مشخصات فایل تع


 • لینک مستقیم+تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری+

 • مدیریت منابع انسانی,چالش های مدیریت منابع انسانی,طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی و بهره وری,مدیریت منابع انسانی و بهره وری در سازمان,نقش مدیریت منابع انسانی در بهره وری,نقش مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمان
 • دانلود تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی و بهره وری، در قالب word و در 124 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل 1: اطمينان سازماني در کسب و کار فصل 2: الزامات مدل اعتم
 • لینک مستقیم+تحقیق مدیریت منابع انسانی (بهره وری)+

 • مدیریت,منابع انسانی,اطمينان سازماني در کسب و کار
 • دانلود تحقیق با موضوع مدیریت منابع انسانی (بهره وری)، در قالب word و در 107 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل 1: اطمينان سازماني در کسب و کارفصل 2:الزامات مدل اعتماد • لینک مستقیم+اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران و طبقه بندی روش شناسی آن+

 • رتبه بندی در صنعت بیمه,متدولوژي رتبه بندي شركت هاي بيمه,مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه,دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران,مشكلات اجرايي رتبه بندي مؤسسات بیمه در ايران,چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران,پایان نامه رتبه بندی در صنعت بیمه
 • هدف از این پایان نامه بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات60حجم117/597 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل دانلود پایان نامه ر • لینک مستقیم+پاورپوینت بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت رفتار سازمانی+

 • بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی , بهره وری, بهره وری سازمانی, بهره وری کارمندان, بهره وری نیروی انسانی, مدیریت بهره وری, بهره وری سازمانی, مدیریت نیروی انسانی, توانمندسازی کارکنان, توانمندسازی نیروی انسانی
 • دانلود پاورپوینت با موضوع بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت رفتار سازمانی، در قالب pptx و در 90 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تاریخچه بهره وریمفهوم شنا • لینک مستقیم+مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی 53 صفحه+

 • مبانی نظری خلاقیت سازمانی,مبانی نظری بهره وری سازمانی,پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی,پیشینه تحقیق بهره وری سازمانی,فصل دوم پایان نامه خلاقیت سازمانی,فصل دوم پایان نامه بهره وری سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری سازمانی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات


 • لینک مستقیم+رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی+

 • خلاقیت سازمانی,بهره وری سازمانی,رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی,پایان نامه خلاقیت سازمانی,پایان نامه عملکرد بهره وری سازمانی,عوامل مؤثر بر افزایش خلاقیت سازمانی,عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
 • هدف از این تحقیق برررسی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم0/97 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشت • لینک مستقیم+یادگیری سازمانی و مهارتهای یادگیری در سازمان و موانع یادگیری در آن+

 • یادگیری سازمانی,معماری سازمان یادگیرنده,تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده,تشریح مولفه های یادگیری سازمانی,توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی,پایان نامه یادگیری سازمانی,دانلود پایان نامه یادگیری سازمانی,مهارتهای یادگیری در سازمان
 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات63حجم0/133 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی مقدمه شروع یادگیری س • لینک مستقیم+ابعاد ساختار سازمانی و گروه بندی واحدهای سازمانی+

 • تحقیق ساختار سازمانی,تحقیق در مورد ساختار سازمانی,تحقیق درباره ساختار سازمانی,ابعاد ساختار سازمانی,انواع ساختارهای سازمانی,گروه بندی واحدهای سازمانی
 • هدف از این تحقیق بررسی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات41حجم288/638 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق بررسی می باشد. ابعاد ساختار سازمان
 • لینک مستقیم+پاورپوینت نگاهي به نحوه درجه بندی و رتبه بندی واحدهای خارج از مرکز+

 • رتبه دانشگاه ازاد در جهان,کدام واحد دانشگاه آزاد بهتره,رتبه بندی دانشگاه تهران,رتبه دانشگاه تهران شرق,رتبه دانشگاه اسلامشهر,رتبه دانشگاه آزاد مشهد,رتبه دانشگاه تهران جنوب,رتبه دانشگاه آزاد شیراز در کشور
 • توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهي به نحوه درجه بندی و رتبه بندی واحدهای خارج از مرکز، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مبا


 • لینک مستقیم+رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی+

 • ریسک اعتباری,نسبتهای مالی,رتبه‌بندی اعتباری,ریشه میانگین مربعات خطا,شبکه عصبی با اتصالات جانبی,دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع,رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی,دانلود مقالات كارشناسی ارشد مهندسی صنایع,دانلود مقالات صنایع
 • این مقاله نیز با استفاده از شبکه‌های عصبی توانمند در حوزه پیش‌بینی، به تهیه و تدوین مدلی به منظور رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک می‌پردازد مشخصات فایل تعداد صفح • لینک مستقیم+طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی+

 • طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی ,بررسی طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی ,رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی
 • طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكههای عصبی فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق ............................. 1 مقدمه ...................


 • لینک مستقیم+ پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس topsis+

 • پاورپوینت روش تاپسیس,دانلود پاورپوینت روش تاپسیس,پاورپوینت درباره روش تاپسیس
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس مشخصات فایل تعداد صفحات22حجم456/457 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس جهت رشت


 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس (TOPSIS)+

 • تاپسیس,ایده آل مثبت و منفی,فاصله گزینه ها از ایده آلهای مثبت و منفی
 • فهرست مطالب معرفی مزایا مراحل تشکیل ماتریس داده ها و استانداردسازی تعیین وزن شاخص ها ایده آل های مثبت و منفی برای شاخص ها فاصله گزینه ها از ایده آلهای مثبت و من • لینک مستقیم+پاورپوینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته مدل های مدیریت منابع انسانی+

 • روانشناسی , علوم تربیتی , مدیریت منابع انسانی, دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت در مورد مدیریت منابع انسانی, تحقیق مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت درباره مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت راجع به مدیریت منابع انسانی, پاورپوینت آماده مدیریت,,,
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مدیـریت منابع انسانی پیشرفته مدل های مدیریت منابع انسانی ، با فرمت ppt و در 47 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت :بررسي مقايسه‌اي (
 • لینک مستقیم+پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)+

 • پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی , پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی, پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,فلسفه مدیریت منابع انسانی,مفهوم مدیریت منابع انسانی ,تاریخچه و نقش مدیریت منابع انسانی ,سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی ,جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی ,
 • دانلود ، در قالب pptx و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فلسفه مدیریت منابع انسانی، مفهوم مدیریت منابع انسانی، تاریخچه و نقش مدیریت منابع انسانی، سیر تکوی


 • لینک مستقیم+پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی ( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)+

 • پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی, پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,تحقیق آموزش و توسعه ی منابع انسانی, پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,یادگیری ,نظریه های یادگیری ,نظریه های یادگیری اجتماعی ,مکتب گشتالت,اصول یادگیری ,مراحل آموزش ,
 • دانلود ، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، یادگیری، نظریه های یادگیری، نظریه ی محرک – پاسخ، نظریه های یادگیری اجتماعی، مکتب گشتالت، اصول یاد


 • لینک مستقیم+پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)+

 • پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ,پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,پاورپوینت فصل اول مدیریت منابع انسانی سعادت,پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت,
 • دانلود ، در قالب pptx و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی، وظایف مدیریت منابع انسانی، راههای اثربخشی بیشتر مدیری
 • لینک مستقیم+تحقیق حسابداری منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی+

 • تحقیق حسابداری منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی,مبانی نظری حسابداری منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی,ادبیات نظری حسابداری منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی,پیشینه تحقیق حسابداری منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی,پژوهش حسابداری منابع,,,
 • توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع حسابداری منابع انسانی و گزارشگری منابع انسانی، در قالب doc و در 56 صفحه، قابل ویرایش. بخشس از متن: نیروی انسانی سرمایة اصلی سازما

 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)+

 • پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),فلسفه مدیریت منابع انسانی,مفهوم مدیریت منابع انسانی ,تاریخچه و نقش مدیریت منابع انسانی ,سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی , جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی ,اهداف مدیریت منابع انسانی ,وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی ,سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع
 • عنوان: دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) رشته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعد


 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه منابع انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)+

 • پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی,فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی,یادگیری ,نظریه های یادگیری ,نظریه ی محرک – پاسخ,نظریه های یادگیری اجتماعی ,مکتب گشتالت,اصول یادگیری ,مراحل آموزش ,روش ها و فنون آموزش و توسعه ی منابع انسانی ,آموزش حین کار,آموزش همجواری,آموزش استاد – شاگردی,روش های آموزشی و توسعه ی مدیریت و سرپرست
 • عنوان: دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه ی منابع انسانی ( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش


 • لینک مستقیم+دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی(فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)+

 • پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی(فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت),عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی ,وظایف مدیریت منابع انسانی ,راههای اثربخشی بیشتر مدیریت منابع انسانی ,نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخش سازمان
 • عنوان: فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید:14 کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می ب • لینک مستقیم+دانلود تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص+

 • دانلود تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص,تحقیق تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص,مقاله تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص,تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 10 صفحه به نام خدا تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی مقدمه : عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپر • لینک مستقیم+دانلود تحقیق در مورد بهره وری سازمانی docx+

 • دانلود تحقیق بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری سازمانی doc,تحقیق کامل بهره وری سازمانی,تحقیق درباره بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری سازمانی با فرمت ورد,تحقیق درمورد بهره وری سازمانی چیست,تحقیق دانش آموزی درباره بهره وری سازمانی,تحقیق دانشجویی درباره بهره وری سازمانی
 • هدف از این تحقیق بررسی بهره وری سازمانی با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات16حجم30/233 کیلوبای


 • لینک مستقیم+دانلود تحقیق در مورد بهره وری سازمانی و تاریخچه آن docx+

 • دانلود تحقیق بهره وری,تحقیق بهره وری doc,تحقیق کامل بهره وری سازمانی,تحقیق درباره بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری با فرمت ورد,تحقیق درمورد بهره وری چیست,تحقیق دانش آموزی درباره بهره وری,تحقیق دانشجویی درباره بهره وری
 • هدف از این تحقیق بررسی بهره وری سازمانی و تاریخچه ی آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات16حج • لینک مستقیم+عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها+

 • بهره وری سازمان,عوامل موثر بر بهره وری سازمان,اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان,نقش رهبری در بهره وری سازمان,نقش سازماندهی در بهره وری سازمان,پایان نامه بهره وری سازمان,پایان نامه بهره وری در سازمان,عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان,عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی در سازمان
 • هدف از این پایان نامه از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات298حجم2037/110 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل


 • لینک مستقیم+مبانی نظری عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها+

 • بهره وری سازمان,عوامل موثر بر بهره وری سازمان,اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان,نقش رهبری در بهره وری سازمان,نقش سازماندهی در بهره وری سازمان,مبانی نظری بهره وری سازمان,مبانی نظری بهره وری در سازمان,عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان,عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی در سازمان
 • هدف از این از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات175حجم284/239 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل در این بررس